Sa­vje­ti kon­zul­ta­na­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­se­lje­nje pro­izvod­nje u Bih, za­tva­ra­nje tr­go­vi­na vi­na

Proš­log tjed­na di­rek­to­ri­ca Bar­ba­ra Plug Vra­ni­čar pos­la­la­la­la je pi­smo sin­di­kal­nim pred­stav­ni­ci­ma da je pro­ces ot­pu­šta­nja sus­pen­di­ran. Plan res­truk­tu­ri­ra­nja ko­ji je za Al­pi­nu pri­pre­mi­la nje­mač­ka­mač­ka kon­zul­tant­ska tvrt­ka Ad­me­tam pre­dvi­đa pre­se­lje­nje di­je­la pro­izvod­nje e u Bos­nu i Her­ce­go­vi­nu, za­tva­ra­nje ne­kih tr­go­vi­na, ot­pu­šta­nja.pu­šta­nja. Upra­va tvr­di da će ot­kaz do­bi­ti 50 rad­ni­ka, ali se pre­ma nov­cu­cu pri­prem­lje­nomm za ot­prem­ni­ne vje­ru­je da će kom­pa­ni­ju na­pus­ti­ti njihh 120.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.