25 IZ­VR­Š­NIH DI­REK­TO­RI­CA

U 200 KOM­PA­NI­JA SA­MO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Od 2150 mjes­ta u uprav­nim od­bo­ri­ma naj­ve­ćih 200 svjet­skih kom­pa­ni­ja že­ne dr­že ma­nje od pe­ti­ne, po­ka­zu­je ana­li­za Er­nst & Yo­un­ga objav­lje­na u po­ne­dje­ljak. Od tog udje­la sa­mo je 25 že­na ko­je u dr­že po­zi­ci­ju iz­vr­š­nog di­rek­to­ra, do­da­je se u ana­li­zi. Na­ime, broj že­na u od­bo­ri­ma u 200 naj­ve­ćih kom­pa­ni­ja po pri­ho­di­ma u po­s­ljed­nje je tri go­di­ne po­ras­tao sve­ga je­dan pos­to. S tak­vom di­na­mi­kom bi­ti će po­treb­no 72 go­di­ne ka­ko bi se do­se­gao udjel že­na od 40 pos­to u uprav­nim od­bo­ri­ma, is­ti­če se u ana­li­zi. Me­đu kom­pa­ni­ja­ma iz in­dek­sa S&P 500 sve­ga 14 pos­to že­na je na čel­noj po­zi­ci­ji.

Pe­ti­na u Upra­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.