Ka­dar glav­ni pro­blem

Šef li­ječ­nič­ke ko­mo­re:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Dominantan

pro­blem u na­šem zdravstvu ka­drov­ski je de­fi­cit svih zdrav­s­tve­nih dje­lat­ni­ka, po­se­bi­ce li­ječ­ni­ka, ali pos­to­ji i pro­blem prav­ne ne­si­gur­nos­ti, is­tak­nuo je u Osi­je­ku pred­sjed­nik Hr­vat­ske li­ječ­nič­ke ko­mo­re Tr­pi­mir Go­lu­ža. Ko­mo­ra ne­ma toč­ne po­dat­ke ko­li­ko je li­ječ­ni­ka na­pus­ti­lo Hr­vat­sku, ali do­sad ih je oko 1100 pri­ku­pi­lo do­ku­met­na­ci­ju za od­la­zak, a Ko­mo­ra pro­cje­nju­je da je otiš­lo iz­me­đu 300 i 350 li­ječ­ni­ka. Da bi se spri­je­či­lo dalj­nje uru­ša­va­nje sus­ta­va, Go­lu­ža pred­la­že po­bolj­ša­nje uvje­ta ra­da u bol­ni­ca­ma.

B. ŠČITAR/VL/PIX

Tr­pi­mir Go­lu­ža

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.