Ši­re pro­jekt e-žu­pa­ni­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Spo­ra­zum

o su­rad­nji u ok­vi­ru pro­jek­ta ežu­pa­ni­ja, ko­jim se ure­đu­je su­rad­nja na iz­grad­nji otvo­re­ne ši­ro­ko­po­jas­ne pris­tup­ne elek­tro­nič­ke ko­mu­ni­ka­cij­ske mre­že za br­zi in­ter­net na po­dru­čju 9 gra­do­va i op­ći­na u Pri­mor­sko­go­ran­skoj žu­pa­ni­ji, pot­pi­sa­li su pred­stav­ni­ci Žu­pa­ni­je, Re­gi­onal­ne ener­get­ske agen­ci­je Kvar­ner i čel­ni­ci de­vet lo­kal­nih je­di­ni­ca. Po­sri­je­di su Kra­lje­vi­ca, No­vi Vi­no­dol­ski, Vr­bov­sko, Crik­ve­ni­ca, Kostrena, Je­le­nja, Lok­ve, Op­ći­na Vi­no­dol­ska i Čav­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.