U DU­BROV­NI­KU

ME­DI­TE­RAN­SKI SA­JAM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

Hr­vat­ska obrt­nič­ka ko­mo­ra naj­a­vi­la je 13. Me­di­te­ran­ski sa­jam zdra­ve pre­hra­ne, lje­ko­vi­tog bi­lja i ze­le­nog po­du­zet­niš­tva ko­ji se od 17. do 20. ožuj­ka odr­ža­va u Du­brov­ni­ku. Sa­jam, ko­ji će se odr­ža­ti na vanj­skim i unu­tar­njim sa­dr­ža­ji­ma ho­te­la Ti­re­na na Ba­bi­nom Ku­ku, se i ove go­di­ne odr­ža­va u or­ga­ni­za­ci­ji tvrt­ke Du­brov­nik Sun te u su­or­ga­ni­za­ci­ji Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je, Gra­da Du­brov­ni­ka, Ra­zvoj­ne agen­ci­je Gra­da Du­brov­ni­ka DURA, HGK–ŽK Du­brov­nik, Obrt­nič­ke ko­mo­re Du­bro­vač­ko - ne­re­tvan­ske žu­pa­ni­je i Re­gi­onal­ne ra­zvoj­ne agen­ci­je Du­nea. Sa­jam se odr­ža­va od 2004., a or­ga­ni­za­to­ri­ma je cilj pri­vu­ći pro­izvo­đa­če iz či­ta­ve Hr­vat­ske i Me­di­te­ra­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.