ĆE ATOS OSI­GU­RA­NJE

BOBAR OSI­GU­RA­NJE BIT

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Bobar osi­gu­ra­nje Bi­je­lji­na bi tre­ba­lo pro­mi­je­ni­ti na­ziv u Atos osi­gu­ra­nje, čim za to do­bi­je su­glas­nost Skup­šti­ne di­oni­ča­ra i pro­đe nuž­nu pro­ce­du­ru, po­t­vr­đe­no je Ne­za­vis­nim no­vi­na­ma. Pro­mje­na ime­na te osi­gu­ra­va­ju­će ku­će ide za­jed­no s ne­dav­nom pro­mje­nom vlas­nič­ke struk­tu­re. Bobar osi­gu­ra­nje Bi­je­lji­na do­ka­pi­ta­li­zi­ra­no je kra­jem proš­le go­di­ne sa 3,8 mi­li­ju­na ma­ra­ka, a emi­si­ja di­oni­ca je kup­lje­na u se­dam tran­sak­ci­ja. Ta­ko je sa­da naj­ve­ći di­oni­čar te osi­gu­ra­va­ju­će ku­će, sa 25,58 pos­to udje­la, tvrt­ka MG Mind iz Mr­ko­njić Gra­da, či­ji je vlas­nik Mla­den Mi­la­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.