IN­DUS­TRI­JE OD 2009.

NAJ­S­NAŽ­NI­JI SKOK

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ka in­dus­trij­ska pro­izvod­nja po­ras­la je u si­ječ­nju naj­s­naž­ni­je u vi­še od šest go­di­na, a sta­bi­li­zi­ra­le su se i in­dus­trij­ske na­rudž­be. Se­zon­ski pri­la­go­đe­na in­dus­trij­ska pro­izvod­nja po­ras­la je u si­ječ­nju 3,3 pos­to u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec ka­da je go­to­vo stag­ni­ra­la. Si­je­čanj­ski rast bio je naj­s­naž­ni­ji od ruj­na 2009., po­ka­zu­ju po­da­ci mi­nis­tar­stva, objav­lje­ni u uto­rak. Naj­vi­še je u in­dus­tri­ji po­ras­la pro­izvod­nja inves­ti­cij­skih i po­tro­šač­kih do­ba­ra, za 5,3 od­nos­no 3,7 pos­to. Za­hva­lju­ju­ći bla­goj zi­mi sko­či­le su i ak­tiv­nos­ti u gra­đe­vin­skom sek­to­ru, za čak se­dam pos­to. U mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva su ipak upo­zo­ri­li na za­mjet­no po­gor­ša­na oče­ki­va­nja u in­dus­tri­ji ko­ja po nji­ma sig­na­li­zi­ra­ju tek umje­ren rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.