ZANJANIJU POMILOVANJE

AKO VRA­TI NO­VAC

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Smrt­na kaz­na iz­re­če­na iran­skom mi­li­jar­de­ru Ba­ba­ku Zanjaniju mo­že bi­ti uki­nu­ta ako vra­ti no­vac, po­ru­čio je mi­nis­tar pra­vo­su­đa Mos­ta­fa Po­ur Mo­ham­ma­di. Ka­da vi­di­mo no­vac na ra­ču­nu, mo­ći će­mo re­ći da Za­nja­ni su­ra­đu­je. Za sa­da ni­smo vi­dje­li da su­ra­đu­je”, iz­ja­vio je Mo­ham­ma­di u uto­rak za iran­sku stu­dent­sku no­vin­sku agen­ci­ju. Pod­sje­ti­mo, Za­nja­ni je osu­đen u ne­dje­lju na smrt zbog kra­đe 2,7 mi­li­jar­di do­la­ra iz na­ci­onal­ne naf­t­ne kom­pa­ni­je ti­je­kom tr­go­vi­ne naf­tom u vri­je­me sank­ci­ja. Uhi­ćen je u pro­sin­cu 2013. po do­la­sku na vlast pred­sjed­ni­ka Ha­sa­na Ro­ha­ni­ja.

Pred­sjed­nik Ro­ha­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.