JPMORGAN IZ­BJE­GA­VA

ELEK­TRA­NE NA UG­LJEN

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ka ban­ka JPMorgan Cha­se iz­vi­jes­ti­la je da će ubu­du­će iz­bje­ga­va­ti fi­nan­ci­ra­nje pro­je­ka­ta ve­za­nih za ug­ljen u ra­zvi­je­nim gos­po­dar­stvi­ma zbog nji­ho­vog do­pri­no­sa glo­bal­nom za­top­lje­nju. Iz ban­ke su obja­vi­li da vi­še ne­će po­du­pi­ra­ti no­ve rudnike ug­lje­na u zem­lja­ma s vi­so­kim do­hot­kom kao ni no­ve elek­tra­ne na ug­ljen. Od­lu­či­li su sma­nji­ti kre­dit­nu pot­po­ru rud­ni­ci­ma ug­lje­na u sred­njo­roč­nom raz­dob­lju te po­du­pi­ra­ti sa­mo elek­tra­ne na ug­ljen u si­ro­maš­ni­jim zem­lja­ma ko­je pri­mje­nju­ju mo­der­nu teh­no­lo­gi­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.