MU­ŠKAR­CI­MA VE­ĆE PLA­ĆE

JOŠ 70 GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Muškarci će bo­lje za­ra­đi­va­ti od že­na još naj­ma­nje 70 go­di­na ako se plat­ne razlike me­đu spo­lo­vi­ma nas­ta­ve sma­nji­va­ti sa­daš­njim tem­pom, pri­op­ći­la Me­đu­na­rod­na or­ga­ni­za­ci­ja ra­da. U po­vo­du Me­đu­na­rod­nog da­na že­na, ta je UN-ova or­ga­ni­za­ci­ja obja­vi­la iz­vješ­će u ko­je­mu is­ti­če da že­ne sa­da u pro­sje­ku za­ra­đu­ju 23 pos­to ma­nje od mu­ška­ra­ca”. U svjet­skim raz­mje­ri­ma, sto­pa za­pos­le­nos­ti mu­ška­ra­ca je 72 pos­to, dok je kod že­na sve­ga 46 pos­to. “Taj jaz sma­njen je za sa­mo 0,6 pos­tot­nih bo­do­va u po­s­ljed­njih 20 go­di­na. Ti­je­kom po­s­ljed­nja dva de­set­lje­ća že­ne su zna­čaj­no po­bolj­ša­le svoj obra­zov­ni pro­fil, ali to ni­je re­zul­ti­ra­lo nji­ho­vim bo­ljim po­lo­ža­jem na pos­lu,” na­vo­di se u iz­vješ­ću.

FO­TO

Jaz se spo­ro sma­nju­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.