Za­man nas­tav­lja u Nje­mač­koj

Od­go­vor Tur­ski Za­man od proš­log je tjed­na pod kon­tro­lom vla­de

Poslovni Dnevnik - - MEDIJI & MARKETING -

Berlin Tur­ski opor­be­ni list Za­man nas­ta­vit će iz­la­zi­ti u Nje­mač­koj, po­što je tur­ska vla­da u pe­tak pre­uze­la kon­tro­lu nad lis­tom u Tur­skoj, obja­vio je glav­ni ured­nik Za­ma­na Al­manya (Za­man Nje­mač­ka) Su­leyman Beg. Za­man se sma­tra po­ve­za­nim s po­kre­tom Fet­hul­la­ha Gu­le­na, is­la­mis­tič­kog kle­ri­ka ko­ji ži­vi u SADu. Gu­len se zad­njih go­di­na ra­zi­šao s pred­sjed­ni­kom Re­ce­pom Tayyi­pom Er­do­ga­nom, pre­ma ko­jem je Za­man bio kri­ti­čan. Tur­ska vla­da je u pe­tak pre­uze­la kon­tro­lu nad lis­tom, po­što su se pret­hod­no po­li­ci­ja su­zav­cem i vo­de­nim to­po­vi­ma pro­bi­la u re­dak­ci­ju. Iz­da­nje Ze­ma­na Al­manya iz­aš­lo je u po­ne­dje­ljak s cr­nom nas­lov­ni­com i nat­pi­som ‘Us­tav je uki­nut’, pot­pu­no su­prot­no od Za­ma­na u Tur­skoj ko­ji je u dva da­na od­ba­cio sva­ku kri­ti­ku pre­ma vla­di i objav­lju­je hva­los­pje­ve o Er­do­ga­nu. “Nas­ta­vit će­mo kao neo­vis­ni tjed­nik. Ovaj Za­man ne­ma ve­ze s onim ko­ji iz­la­zi u Tur­skoj pod kon­tro­lom vla­de”, re­kao je Beg.

PD

No­vo iz­da­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.