PRE­MA VAŽ­NI­JIM VALUTAMA

KU­NA OJA­ČA­LA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na te­čaj­noj lis­ti ko­ju je Hr­vat­ska narodna ban­ka (HNB) ut­vr­di­la u uto­rak, u od­no­su na te­čaj­ni­cu od po­ne­djelj­ka, ku­na je oja­ča­la u od­no­su na sve važ­ni­je ino­zem­ne va­lu­te, a pre­ma eu­ru je oja­ča­ja za 0,15 pos­to. Sred­nji te­čaj eura iz­no­si 7,584795 ku­na. Za 0,15 pos­to ku­na je oja­ča­la i u od­no­su na švi­car­ski fra­nak. U od­no­su na ame­rič­ki do­lar do­ma­ća je va­lu­ta oja­ča­la za 0,72 pos­to, dok je pre­ma bri­tan­skoj fun­ti oja­ča­la za 0,19 pos­to. Ta­ko sred­nji te­čaj fran­ka sa­da iz­no­si 6,931184 ku­ne, do­la­ra 6,885878 ku­na, a fun­te 9,793150 ku­na.

Rast pre­ma eu­ru za 0,15 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.