DA­LE­KO­VOD OS­PO­RA­VA

OVR­HU PO­DRAV­SKE BAN­KE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Da­le­ko­vod je obja­vio da je Žu­pa­nij­ski sud u Za­gre­bu od­bio nje­go­ve žal­be i po­t­vr­dio rje­še­nja ni­žih ins­tan­ci ko­ji­ma se odre­đu­je pro­ved­ba ovr­š­nog pos­tup­ka nad imo­vi­nom Da­le­ko­vo­da ko­ji je po­kre­nu­la Po­drav­ska ban­ka, no os­po­ra­va­ju ovr­hu i naj­av­lju­ju par­ni­cu. Po­drav­ska ban­ka svo­ja je po­tra­ži­va­nja 2012. od­lu­či­la na­mi­ri­ti iz­van pred­ste­čaj­ne na­god­be. Da­le­ko­vod joj os­po­ra­va pra­vo na ovr­hu di­je­la imo­vi­ne sma­tra­ju­ći da je pro­ve­de­na pro­tiv­no za­ko­nu. Po­ku­šat će do­ka­za­ti da Po­drav­ska ban­ka ni­je ima­la pra­vo pro­ves­ti ovr­hu te da u od­no­su na za­pli­je­nje­ne traž­bi­ne ne­ma sta­tus raz­luč­nog vje­rov­ni­ka, što bi u slu­ča­ju us­pje­ha u spo­ru re­zul­ti­ra­lo po­vra­tom 54 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko je taj no­vac de­po­ni­ran na sud­skom ra­ču­nu već du­lje od go­di­nu da­na, ovr­ha nad nji­ma ne­će ima­ti utje­caj na pos­lo­va­nje i is­pu­nje­nje obve­za iz pred­ste­čaj­ne na­god­be, ka­žu u Da­le­ko­vo­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.