I uz ve­lik iz­voz, vid­ljiv je na­pre­dak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na če­lu Spa­čve ste du­lje od 10 go­di­na, što se pro­mi­je­ni­lo u tom raz­dob­lju?

Pro­mi­je­ni­la se po­naj­pri­je filozofija. Drv­ni ot­pad pre­šao je put pre­ko drv­nog os­tat­ka do si­ro­vi­ne za pro­izvod­nju bi­oener­ge­na­ta ili ener­gen­ta za ko­tlov­ni­ce i ko­ge­ne­ra­ci­je, to je ve­lik na­pre­dak. Iz­voz re­za­ne bu­ko­ve gra­đe je nuž­nost, ali ra­du­je či­nje­ni­ca da se to ra­di na znat­no vi­šoj ra­zi­ni ne­go pri­je 10-ak go­di­na. Na­še pri­če o po­tre­bi ve­će fi­na­li­za­ci­je još su ak­tu­al­ne, ali vi­di­mo na­pre­dak. Rast iz­vo­za je zna­ča­jan, no struk­tu­ra se po­pra­vi­la, ali ima pros­to­ra za bo­lje re­zul­ta­te. Sce­na je di­na­mič­na, sva­ki oz­bi­ljan su­bje­kat usva­ja zna­nja i teh­no­lo­gi­je, do­bar dio uvo­di mla­de sna­ge. To je do­bro. I po­li­ti­ka Hr­vat­skih šu­ma za ugo­va­ra­nje pro­da­je drv­nih sor­ti­me­na­ta to­me je pri­do­ni­je­la, utje­ca­la na mno­ge inves­ti­ci­je. To je put ko­jim tre­ba nas­ta­vi­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.