Iran­ci za­in­te­re­si­ra­ni za su­rad­nju

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za­sad skrom­na vanj­sko­tr­go­vin­ska raz­mje­na dvi­je zem­lje

Po­da­ci Vanj­sko­tr­go­vin­ske ko­mo­re (STK) BiH po­ka­zu­ju da je obu­jam vanj­sko­tr­go­vin­ske raz­mje­ne BiH s Ira­nom re­la­tiv­no skro­man i u raz­dob­lju od 2010. do 2014. go­di­ne iz­no­sio je 153,1 mi­li­jun KM, od če­ga je uvoz u BiH iz­no­sio 3,4 mi­li­ju­na, a iz­voz BiH u Iran 149,7 mi­li­ju­na ma­ra­ka. Seyad Ho­ase­in Ara­bi, iran­ski am­ba­sa­dor u BiH, u raz­go­vo­ru s pred­stav­ni­ci­ma Vanj­sko­tr­go­vin­ske ko­mo­re BiH, re­kao je da su iran­ske kom­pa­ni­je za­in­te­re­si­ra­ne za su­rad­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.