Sva­ka je pro­mje­na po­ten­ci­jal­na čarolija

Poslovni Dnevnik - - MENADŽMENT -

Knji­ga se ba­vi glo­bal­nim di­le­ma­ma, ali i lo­kal­nim si­tu­aci­ja­ma, ap­s­trak­t­nim poj­mo­vi­ma, ali i spe­ci­fič­nim pri­ča­ma, te­ori­ja­ma ali i sud­bi­na­ma lju­di ko­ji su svo­jim ino­va­ci­ja­ma iz­mi­je­ni­li svi­jet. Knji­ga je i kon­kret­ni alat u bor­bi za ino­va­ci­je i pro­mje­ne jer nu­di ala­te za po­ti­ca­nje osob­ne i skup­ne kre­ativ­nos­ti te da­je mnoš­tvo po­uka ka­ko pro­izvo­di­ti ino­va­ci­je i us­pješ­no ih pro­da­ti na tr­ži­štu. I ono naj­važ­ni­je, knji­gom sam že­lio či­ta­te­lja na­dah­nu­ti uvje­re­njem da je sva­ka pro­mje­na po­ten­ci­jal­na čarolija i da je svat­ko od nas po­ten­ci­jal­ni ča­rob­njak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.