‘Od­lu­ka EK je vr­lo po­zi­ti­van znak, ko­rek­tiv­ne mje­re bi­le bi ka­tas­tro­fa’

Pre­mi­jer ot­krio S mi­nis­trom fi­nan­ci­ja pet je sa­ti sas­tav­ljao pet stra­ni­ca do­ku­men­ta o re­for­ma­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Od­lu­ka Eu­rop­ske ko­mi­si­je da pro­tiv Hr­vat­ske za­sad ne po­duz­me ko­rek­tiv­ne mje­re zbog pre­ko­mjer­nih ma­kro­eko­nom­skih ne­rav­no­te­ža vr­lo je po­zi­tiv­na po­ru­ka. Oci­je­nio je ta­ko ju­čer pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić pod­sje­tiv­ši ka­ko je Hr­vat­ska bi­la je­di­na dr­ža­va ko­joj su pri­je­ti­le te ko­rek­tiv­ne mje­re. Po- ru­čio je ka­ko bi nji­ho­vo uvo­đe­nje bi­lo ka­tas­tro­fa. “Pri­je sve­ga za inves­ti­to­re jer Hr­vat­ska ni­je po­kre­nu­la re­for­me, a ni za gra­đa­ne to ne bi bi­la po­zi­tiv­na pri­ča”, re­kao je pre­mi­jer. Ot­krio je da je pred­sjed­ni­ku EK Je­anCla­ude Jun­c­ke­ru pi­sao da ne­ma raz­lo­ga da EK po­kre­ne ko­rek­tiv­ne mje­re te da će­mo sa­mi pro­ves­ti re­for­me. Proš­lu su­bo­tu su, ve­li, on i mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić pro­ve­li pet sa­ti na te­le­fo­nu ka­ko bi ut­vr­di­li pro­gram re­for­mi, ko­ji je na­kon to­ga Hr­vat­ska pre­da­la EK i pri­je za­da­nog ro­ka.

“Ri­ječ je o de­talj­nom do­ku­men­tu o re­for­ma­ma na pet stra­ni­ca, a ju­čer je EK po­t­vr­di­la naš plan”, za­klju­čio je Ore­ško­vić.

Pre­mi­jer Ti­ho­mir Ore­ško­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.