PRO­JE­KA­TA ZA EU

KRE­IRA­NA BA­ZA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

UMi­nis­tar­stvu re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU us­pos­tav­lje­na je Ba­za pro­je­ka­ta ko­ja će sa­dr­ža­va­ti sve ključ­ne po­dat­ke o pro­jek­ti­ma re­gi­onal­nog ra­zvo­ja, od pro­jek­t­ne ide­je do pro­ved­be, ka­ko bi se lo­kal­nim za­jed­ni­ca­ma po­mo­glo u pri­pre­mi pro­je­ka­ta, ali i pov­la­če­nju sred­sta­va iz fon­do­va EU. Mi­nis­tar To­mis­lav To­lu­šić za­do­vo­ljan je po­dat­kom da je Ba­za kre­ira­na u sa­mo 15 da­na. Is­ti­če ka­ko će ubu­du­će sva ti­je­la uklju­če­na u sus­tav uprav­lja­nja i kon­tro­le ESI fon­do­va u RH ima­ti pot­pu­ni uvid u sve pro­jek­te ko­ji se pri­pre­ma­ju i pro­vo­de i sto­ga će učin­ko­vi­ti­je ne sa­mo uprav­lja­ti već i ko­ris­ti­ti sred­stva fon­do­va ko­ja su na ras­po­la­ga­nju. U ti­je­ku je edu­ka­ci­ja pred­stav­ni­ka re­gi­onal­nih ra­zvoj­nih agen­ci­ja za unos po­da­ta­ka u Ba­zu pro­je­ka­ta, a do sa­da su pri­kup­lje­na 1774 pro­jek­ta sa va­že­ćom gra­đe­vin­skom do­zvo­lom ko­ji će u na­red­nim da­nim bi­ti uvr­šte­ni u Ba­zu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.