HNB: De­viz­ne pri­ču­ve 13,7 ml­rd. €

Sa­vjet HNB-a Jas­na Ši­ro­la i Du­brav­ko-An­te Mli­ko­tić ula­ze u Upra­vu Hypo ban­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Sa­vjet HNB-a ras­prav­ljao je o gos­po­dar­skim kre­ta­nji­ma i pri­hva­tio iz­vješ­će o de­viz­nim pri­ču­va­ma ko­je su na kra­ju 2015. do­seg­nu­le 13,7 mi­li­jar­di eura, mi­li­jar­du vi­še ne­go 2014. “U 2015. za­bi­lje­že­na su op­će­ni­to po­volj­na gos­po­dar­ska kre­ta­nja, a rast re­al­nog BDPa iz­no­sio je 1,6%. Uz nas­ta­vak ras­ta iz­vo­za ro­be i us­lu­ga po vi­so­kim sto­pa­ma za­po­čeo opo­ra­vak do­ma­će po­la traž­nje, pra­ćen bla­gim ras­tom bro­ja za­pos­le­nih i pla­ća. Vi­šak na te­ku­ćem ra­ču­nu plat­ne bi­lan­ce ta­ko­đer se nas­ta­vio po­ve­ća­va­ti. Na po­dru­čju jav­nih fi­nan­ci­ja os­tva­re­no je za­mjet­no sma­nje­nje fi­skal­nog manj­ka, za­hva­lju­ju­ći po­volj­noj di­na­mi­ci pri­ho­da te stag­na­ci­ji ra­sho­da”, is­ti­ču iz HNBa do­da­ju­ći da je zbog ni­skih ci­je­na naf­te in­fla­ci­ja bi­la ne­ga­tiv­na. Mo­ne­tar­na po­li­ti­ka os­ta­jed­lo­ge je eks­pan­ziv­na, a po­čet­kom 2016. do­dat­no je oja­ča­na du­go­roč­nih struk­tur­nim obrat­nim re­po ope­ra­ci­ja­ma, ko­je bi tre­ba­le po­du­pri­je­ti nas­ta­vak pa­da ka­mat­nih sto­pa i opo­ra­vak kre­di­ti­ra­nja. Sa­vjet je dao ze­le­no svje­tlo za ime­no­va­nje Jas­ne Ši­ro­le i Du­brav­kaAn­te Mli­ko­ti­ća u upra­vu Hypoa, dok se man­da­ti pro­du­žu­ju Ni­co­li Cec­ca­ro­li u Ban­ci Ko­va­ni­ci te Ma­ri­nu Ra­di u Ka­bi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.