25 POS­TO JEF­TI­NI­JE

BRO­DO­GRA­DI­LI­ŠTE BI­JE­LA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ste­čaj­na upra­va Ja­dran­skog bro­do­gra­di­li­šta Bi­je­la u Cr­noj Go­ri obja­vi­la je no­vi na­tje­čaj za pro­da­ju di­je­la imo­vi­ne po­du­ze­ća, po ukup­noj po­čet­noj ci­je­ni od oko 19,71 mi­li­jun eura. Na pro­da­ju je po­nu­đe­na imo­vi­na ko­ju či­ne po­seb­ni dje­lo­vi pos­lov­ne zgra­de u bro­do­grad­nji, po­moć­ne zgra­de, kao i opre­ma za obav­lja­nje dje­lat­nos­ti. Jav­na pro­da­ja imo­vi­ne stečajnog duž­ni­ka bit će odr­ža­na pri­kup­lja­njem pi­sme­nih po­nu­da ko­je se mo­gu dos­ta­vi­ti do 8. trav­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.