ZA­VR­ŠI­LA U PLU­SU

RA­FI­NE­RI­JA BROD 2015.

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ra­fi­ne­ri­ja naf­te Brod u RS za­vr­ši­la je proš­lu go­di­nu u plu­su od oko 5,7 mi­li­ju­na ma­ra­ka (oko 22,8 mil. ku­na), po­ka­zao je fi­nan­cij­ski iz­vje­štaj te kom­pa­ni­je za proš­lu go­di­nu, ko­ja je 2014. go­di­nu za­vr­ši­la s gu­bit­kom ve­ćim od 25 mi­li­ju­na ma­ra­ka. Ukup­ni pos­lov­ni pri­ho­di Ra­fi­ne­ri­je proš­le go­di­ne iz­no­si­li su 99,1 mi­li­ju­na ma­ra­ka, u od­no­su na 85,9 mi­li­ju­na ma­ra­ka iz 2014. go­di­ne, a doš­lo je i do po­ve­ća­nja fi­nan­cij­skih pri­ho­da od po­ve­za­nih prav­nih oso­ba ko­ji su iz­no­si­li oko 24 mi­li­ju­na ma­ra­ka, u od­no­su na 8,3 mi­li­ju­na ma­ra­ka iz 2014. go­di­ne. Pos­lov­ni ra­sho­di po­ve­ća­ni su za oko 10 mi­li­ju­na ma­ra­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.