Ko­pa­onik: Že­ljez­ni­cu na­pu­šta 6000 rad­ni­ka

Ra­ci­ona­li­za­ci­ja U slje­de­ćih pet go­di­na sma­nju­je se broj za­pos­le­nih, a pr­ve go­di­ne mo­ra oti­ći 2000 rad­ni­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, sr­p­ska mi­nis­ti­ca gra­đe­vi­ne, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re iz­ja­vi­la je ju­čer da u slje­de­ćih pet go­di­na iz dr­žav­ne kom­pa­ni­je Že­ljez­ni­ce Sr­bi­je mo­ra oti­ći 6000 oso­ba.

Mi­haj­lo­vić je na Bu­si­ness fo­ru­mu na Ko­pa­oni­ku rek­la da pr­ve go­di­ne tre­ba oti­ći oko 2000 lju­di, iz sve tri, od­nos­no če­ti­ri tvrt­ke, te je is­tak­nu­la da ra­ci­ona­li­za­ci­ja bro­ja za­pos­le­nih u toj kom­pa­ni­ji ne kas­ni ni­ti je­dan dan.

Mi­nis­tri­ca je objas­ni­la da je Že­ljez­ni­ca po­di­je­lje­na na tri tvrt­ke: Sr­bi­ja car­go, Sr­bi­ja vlak i Sr­bi­ja in­fras­truk­tu­ra, i hol­ding u ko­jem se na­la­ze du­go­vi i u ko­jem će se na­ći i je­dan broj vi­ška za­pos­le­nih. Taj hol­ding ogra­ni­če­nog je tra­ja­nja, pre­ma nje­nim ri­je­či­ma ra­dit će dvi­je do tri go­di­ne.

Mi­haj­lo­vić je do­da­la da je važ­no i po­di­za­nje učin­ko­vo­tos­ti pru­ga i na­ve­la da se 830 ki­lo­me­ta­ra pru­ge uop­šte ne ko­ris­ti i da je ne­pro­fi­ta­bil­no.

“U slje­dećm raz­dob­lju te pru­ge će di­je­lom bi­ti za­tvo­ra­ne, Osim što pro­izvo­de tro­ško­ve, 300 ki­lo­me­ta­ra pru­ga če­ti­ri go­di­ne uop­će ne ra­di”, rek­la je Mi­haj­lo­vić, do­da­ju­ći da je pri­re­đen po­pis imo­vi­ne kom­pa­ni­je Že­ljez­ni­ce Sr­bi­je te da je odre­đen vi­šak imo­vi­ne ko­ja će bi­ti pro­da­na, a no­vac is­ko­ri­šten za pla­ća­nje du­go­va, pri­je sve­ga onih za stru­ju.

PD

U Sr­bi­ji se ne ko­ris­ti čak 830 ki­lo­me­ta­ra pru­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.