VW pritišću no­ve is­tra­ge i tuž­be

Te­ški da­ni Uz ši­re­nje is­tra­ge u Nje­mač­koj i Fran­cu­skoj, Al­li­anz spre­ma tuž­bu zbog pa­da di­oni­ca

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Te­ški da­ni za Vol­k­swa­gen ( VW) dok nje­mač­ki i fran­cu­ski is­tra­ži­te­lji ši­re is­tra­gu, osi­gu­ra­va­telj­ni div Al­li­anz na ko­rak je do pod­no­še­nja tuž­be zbog pa­da vri­jed­nos­ti svog udje­la. Pa­ri­ško dr­žav­no od­vjet­niš­tvo po­t­vr­di­lo je da je otvo­re­na služ­be­na is­tra­ga pro­tiv VW-a zbog prijevare ugrad­njom sof­tve­ra u di­zel­ske motore ko­ji je la­ži­rao vri­jed­nos­ti emi­si­je is­puš­nih pli­no­va. Fran­cu­ska ne­for­mal­na is­tra­ga za­po­če­la je proš­le go­di­ne, a še- ure­da za oz­bilj­ne prijevare Nat­ha­lie Ho­mo­bo­no iz­ja­vi­la je ka­ko su iz­vi­di po­ka­za­li da je nje­mač­ki pro­izvo­đač auto­mo­bi­la “va­rao s na­mje­rom”, pre­no­si Re­uters.

Is­to­vre­me­no, nje­mač­ke vlas­ti pro­ši­ri­le su is­tra­gu nad za­pos­le­ni­ci­ma Vol­k­swa­ge­na na ukup­no njih 17, iz­vi­jes­tio je Kla­us Zi­ehe iz ure­da dr­žav­nog od­vjet­ni­ka po­kra­ji­ne Do­nje Sa­ske. Me­đu­tim, do­dao je ka­ko me­đu nji­ma ne­ma ni­jed­nog biv­šeg ili sa­daš­njeg čla­na uprav­nog od­bo­ra. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa ko­ji se po­zi­va na upu­će­ne iz­vo­re, Al­li­anz je u za­vr­š­noj fa­zi pri­pre­me tuž­be zbog oš­trog pa­da vri­jed­nos­ti Vol­k­swa­ge­no­vih di­oni­ca od 30 pos­to na­kon iz­bi­ja­nja skan­da­la. Za­nim­lji­vo je da osi­gu­ra­va­telj­ni div spre­ma tuž­bu iako dr­ži tek 0,06 pos­to pov­la­šte­nih i sve­ga 10.000 re­dov­nih di­oni­ca VWa, po­ka­zu­ju po­da­ci Thom­son Re­uter­sa. Al­li­anz je služ­be­no pri­op­ćio ka­ko raz­ma­tra pod­no­še­nje tuž­be.

RE­UTERS

Po­s­lje­di­ce skan­da­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.