ELEK­TRA­NE DO­NI­JE­LE

RE­KORD­NI GU­BI­TAK

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki ener­get­ski div E.ON u sri­je­du je iz­vi­jes­tio da je proš­lu go­di­nu za­klju­čio s re­kord­nim gu­bit­kom, dru­gu go­di­nu za­re­dom, na­kon ot­pi­sa imo­vi­ne te­škog vi­še od po­lo­vi­ne nje­go­ve tr­žiš­ne vri­jed­nos­ti, a ve­za­nog za posrnule elek­tra­ne. U proš­loj go­di­ni ne­to gu­bi­tak E.ON-a je vi­še ne­go udvos­tru­čen, na se­dam mi­li­jar­di eura. To je re­zul­tat ot­pi­sa 8,8 mi­li­jar­di eura po­ve­za­nog s elek­tra­na­ma, od ko­jih je ve­ći­na u gu­bi­ci­ma jer vi­še ne ra­de po­tre­ban broj sa­ti ko­ji bi im omo­gu­ća­vao do­bit, a zbog ras­ta so­lar­ne i ener­gi­je vje­tra. E.ON je tre­nut­no u pro­ce­su odva­ja­nja di­je­la pos­lo­va­nja s pro­izvod­njom elek­trič­ne ener­gi­je i tr­go­va­njem ener­gen­ti­ma u no­vu kom­pa­ni­ju Uni­per.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.