SAUDIJCI TRA­ŽE PR­VI

Sve ve­ći du­go­vi KRE­DIT U 10 GO­DI­NA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Sa­udij­ska Ara­bi­ja tra­ži ban­kov­ni za­jam u iz­no­su od šest do osam mi­li­jar­di do­la­ra na rok od pet go­di­na za po­tre­be po­kri­ća re­kord­nog manj­ka u pro­ra­ču­nu po­ve­za­nog s ni­skim ci­je­na­ma naf­te. To bi bi­lo pr­vo zna­čaj­ni­je ino­zem­no za­du­ži­va­nje te dr­ža­ve u vi­še od de­set go­di­na, ka­za­li su upu­će­ni iz­vo­ri za Re­uters. Pro­ra­čun­ski ma­njak la­ni je do­seg­nuo 100 mi­li­jar­di do­la­ra. Vla­da u Ri­ja­du nas­to­ji ga sma­nji­ti pro­da­jom imo­vi­ne u ino­zem­s­tvu i iz­da­njem obvez­ni­ca za do­ma­će tr­ži­šte. Nas­ta­vi li se pro­da­ja sa­daš­njim tem­pom, ino­zem­na će imo­vi­na po­tra­ja­ti još sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na.

Imo­vi­na is­pa­ri­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.