‘Su­per Ma­rio

Ba­zu­ka je na­pu­nje­na Ana­li­ti­čar

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - TO­MIS­LAV PILI

Iz­gled­no je do­dat­no sni­ža­va­nje ka­mat­ne sto­pe na de­po­zi­te na -0,4 pos­to te po­ve­ća­nje mje­seč­nog ot­ku­pa obvez­ni­ca

Do­dat­no sma­nje­nje ka­mat­ne sto­pe na de­po­zi­te te po­ve­ća­nje iz­no­sa za ot­kup obvez­ni­ca go­to­vo je jed­no­glas­no oče­ki­va­nje eko­nom­skih ana­li­ti­ča­ra uoči da­naš­njeg za­sje­da­nja Vi­je­ća gu­ver­ne­ra Eu­rop­ske sre­diš­nje ban­ke (ECB) u Fran­k­fur­tu. Za­sje­da­nje bi tre­ba­lo da­ti od­go­vor što još eu­rop­ska mo­ne­tar­na vlast mo­že uči­ni­ti da po­tak­ne rast tvr­do­gla­vo ni­ske in­fla­ci­je ko­ja u ve­lja­či skliz­nu­la u ne­ga­tiv­ni te­ri­to­rij od -0,2 pos­to.

Sto­ga je od oče­ki­va­nih mje­ra iz­gled­no do­dat­no sma­nje­nje ka­mat­ne sto­pe na de­po­zi­te ba­na­ka za 0,1 pos­tot­ni bod, od­nos­no na ne­ga­tiv­nih 0,4 pos­to, sma­tra Alen Ko­vač, glav­ni eko­no­mist Er­ste ban­ke. “Oče­ku­je se i po­ve­ća­nje mje­seč­nog iz­no­sa ot­ku­pa vri­jed­nos­nih pa­pi­ra, i to za do­dat­nih 10 mi­li­jar­di eura mje­seč­no, iako bi sam iz­nos mo­gao bi­ti i vi­ši. Ma­nje je iz­gled­no pro­ši­ri­va­nje ins­tru­men­ta ko­ji do­la­ze u ob­zir za ot­kup

RE­UTERS

Pred­sjed­nik Eu­rop­ske sre­diš­nje

ban­ke Ma­rio Drag­hi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.