‘Bi­ko­vi’ obi­lje­ži­li sed­mi ro­đen­dan

Tre­će naj­du­že raz­dob­lje ras­ta

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE -

Bi­kov­sko

tr­ži­šte na ame­rič­kim bur­za­ma u sri­je­du je obi­lje­ži­lo sed­mu ob­ljet­ni­cu. Na­ime, di­oni­ce su za­po­če­le svoj us­pon na­kon što su 9. ožuj­ka 2009. in­dek­si S&P 500, Dow Jo­nes i Na­sdaq do­seg­nu­li dno. Od ta­da pa do da­naš­njih da­na S&P 500 je oja­čao 193 pos­to što je pe­ti naj­bo­lji re­zul­tat u 13 raz­dob­lja bi­kov­skog tr­ži­šta od Ve­li­ke de­pre­si­je 30ih go­di­na proš­log sto­lje­ća. U pro­sje­ku je S&P 500 u bi­kov­skom tr­ži­štu oja­čao 167 pos­to. Dow Jo­nes i Na­sdaq skočili su 159 i 266 pos­to. Tra­ja­nje sa­daš­njeg bi­kov­skog tr­ži­šta od 84 mje­se­ca ujed­no je i tre­će naj­du­že raz­dob­lje.

S&P 500 od 2009. sko­čio 193 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.