Sa­mo 4% stu­de­na­ta ne raz­miš­lja o šted­nji

No­vac je va­žan? HPB i Stu­dent­ski.hr is­pi­ta­li fi­nan­cij­sku pi­sme­nost

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Glav­ni kri­te­rij u oda­bi­ru ban­ke za ve­ći­nu stu­de­na­ta (53 pos­to) su tro­ško­vi, dok će ih 25 pos­to pos­lu­ša­ti pre­po­ru­ku ro­di­te­lja ili pri­ja­te­lja. Čak osam pos­to pos­lov­ni­ce ne po­sje­ću­je ni­kad ili ri­jet­ko, a po­seb­no im je važ­na nji­ho­va bli­zi­na.

Po­ka­za­li su to re­zul­ta­ti is­tra­ži­va­nja ko­je je pod na­zi­vom “No­vac je va­žan, zna­nje je važ­ni­je” na 1000 hr­vat­skih stu­de­na­ta pro­veo HPB u su­rad­nji s por­ta­lom Stu­dent­ski.hr. Naj­ve­će poz­na­va­nje fi­nan­cij­skih pro­izvo­da po­ka­za­li su stu­den­ti eko­no­mi­je, a o nov­cu ih 84 pos­to na­čel­no ima ne­utra­lan stav.

Za tek pet pos­to is­pi­ta­ni­ka no­vac je iz­vor sre­će, a za 11 pos­to nuž­no zlo. Vi­še od po­la stu­de­na­ta ras­po­la­že s naj­vi­še 500 ku­na mje­seč­no i da ima­ju od če­ga, 43 pos­to bi ih šte­dje­lo u ku­na­ma, a 40 pos­to u eu­ru. Sa­mo ih če­ti­ri pos­to uop­će ne raz­miš­lja o šted­nji, a sklo­ni­ja joj je žen­ska po­pu­la­ci­ja. Mu­ška u ve­ćoj mje­ri ko­ris­ti kre­dit­ne kar­ti­ce. Naj­vi­še tro­še na stan i hra­nu, ne za­du­žu­ju se i 39 pos­to ih po­vre­me­no za­ra­đu­je. Sa­mo dva pos­to ne­ma otvo­ren ra­čun u ban­ci.

FOTOLIA

Šted­nji su sklo­ni­je stu­den­ti­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.