Po­hva­le Bo­ba­nu

Ivan Pa­la­di­na: Usko­ro pot­pis za Ku­pa­re

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ivan Pa­la­di­na po­t­vr­dio nam je ju­čer da je usu­gla­šen tekst ugo­vo­ra za re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta Ku­pa­ri s Dr­žav­nim ure­dom za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom, Mi­nis­tar­stvom tu­riz­ma i os­ta­lim part­ne­ri­ma, po­hva­liv­ši no­vog pred­stoj­ni­ka To­mis­la­va Bo­ba­na. “Od da­na ime­no­va­nja no­vi pred­stoj­nik DUUDI-ja po­ka­zao je iz­nim­no ko­ope­ra­ti­van i brz na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je i ne vi­dim raz­lo­ga da naj­du­lje za dva tjed­na ne bu­de­mo po­zva­ni na pot­pi­si­va­nje. Je­dva če­ka­mo po­če­ti s re­ali­za­ci­jom, po­seb­no na­kon ove pri­li­ke da pro­jekt Ku­pa­ri pred­sta­vi­mo na ovoj kon­fe­ren­ci­ji, ka­zao je Pa­la­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.