Hr­vat­ski ESOP zas­tao na Us­tav­nom su­du

>>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Me­đu des­ci­ma pri­mje­ra rad­nič­kog di­oni­čar­stva ima od­lič­nih po­put Adri­sa, ali i loših ka­kav je u RVR-u

Za­gre­bač­ki Kraš ot­pus­tio je iz tre­zo­ra 60.390 di­oni­ca, od­nos­no 4,4 pos­to udje­la u te­melj­nom ka­pi­ta­lu kom­pa­ni­je. Mo­guć­nost da ku­pu­ju tre­zor­ske di­oni­ce, kao što već go­di­na­ma či­ne i os­ta­li dje­lat­ni­ci Kra­ša, pr­vi su put do­bi­li rad­ni­ci osječ­ke Ka­ro­li­ne, no­ve čla­ni­ce Kraš gru­pe.

Pro­da­ja tre­zor­skih di­oni­ca Kra­ša zna­čit će dalj­nje ja­ča­nje udje­la rad­ni­ka u vlas­niš­tvu nad kom­pa­ni­jom, ko­ja se pro­vo­di kroz pro­gram ESOP (engl. em­ployee stock owner­ship), od­nos­no rad­nič­kog di­oni­čar­stva. Tvrt­ka Kraš ESOP ko­ja okup­lja rad­ni­ke di­oni­ča­re dr­ži 20 pos­to di­oni­ca.

“Rad­ni­ci Kra­ša ku­pi­li su pos­lov­ne udje­le tvrt­ke s dva os­nov­na ci­lja: oču­va­nja učeš­ća rad­ni­ka di­oni­ča­ra u ukup­noj di­oni­čar­skoj struk­tu­ri i rad­ni­ka kao vlas­ni­ka di­oni­ca za pos­ti­za­nje bo­ljeg rad­nog učin­ka i os­tva­re­nje sta­bil­nos­ti rad­nih mjes­ta”, rek­la nam je Ta­nja Lik­tar, di­rek­to­ri­ca tvrt­ke Kraš ESOP.

Čla­no­vi tog druš­tva mo­gu bi­ti sa­mo rad­ni­ci za­pos­le­ni u Kra­šu i po­ve­za­nim druš­tvi­ma. Na na­še pi­ta­nje za­što je, uz pri­mje­re do­bre prak­se po­put Kra­ša, Adri­sa ili ma­njih tvrt­ki kao što je ITAS iz Ivan­ca, gdje su rad­ni­ci pos­ta­li 100pos­tot­ni vlas­ni­ci, sa­mo ne­ko­li­ko de­se­ta­ka hr­vat­skih tvrt­ki pri­hva­ti­lo mo­del rad­nič­kog di­oni­čar­stva, Lik­tar od­go­va­ra ka­ko je raz­log vje­ro­jat­no u raz­li­ci stra­te­gi­ja vlas­niš­tva tih tvrt­ki. “U svi­je­tu je pro­gram rad­nič­kog di­oni­čar­stva pri­lič­no ra­ši­ren, ali u RH se raz­li­ku­je u sva­koj tvrt­ki ko­ja ga pri­mje­nju­je jer ne­ma za­kon­skog ok­vi­ra ko­ji bi is­tin­ski šti­tio pra­va rad­ni­ka kao vlas­ni­ka tvrt­ke. Do­bro bi bi­lo da se i po­rez­ni za­ko­ni pri­la­go­de i ras­te­re­te da­va­nja ESOP po­du­ze­ća, ko­ja svo­jim pos­lo­va­njem ne pru­ža­ju us­lu­ge bi­lo ko­me iz­van kru­ga rad­ni­ka”, za­klju­ču­je Lik­tar.

I Ivan Ta­din, pred­sjed­nik Upra­ve HI­TA vri­jed­nos­ni­ca, ko­ji je i sam su­dje­lo­vao u ne­kim ESOP pro­je­ka­ti­ma, ka­že ka­ko bi pos­to­ja­nje za­ko­no­dav­nog ok­vi­ra olak­ša­lo stvar. “Ta­kav bi za­kon dao ve­ću prav­nu si­gur­nost rad­ni­ci­ma ko­ji bi se mo­žda lak­še od­lu­či­va­li za ula­zak u ESOP, mo­žda uz uvo­đe­nje do­dat­nih po­rez­nih po­god­nos­ti...”.

ESOP i bez za­ko­na ne­ka­ko funk­ci­oni­ra, pa je ti­je­kom proš­le go­di­ne Po­drav­ka us­pješ­no pro­ve­la pro­ces do­ka­pi­ta­li­za­ci­je iz­da­va­njem 1,7 mi­li­ju­na re­dov­nih di­oni­ca no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti u iz­no­su od 300 ku­na. U pr­vom od pla­ni­ra­na tri kru­ga upi­sa no­vih di­oni­ca pra­vo su­dje­lo­va­nja ima­li su is­klju­či­vo rad­ni­ci kroz ESOP pro­gram, a po­je­di­ni rad­nik mo­gao je upi­sa­ti do 500 no­vih di­oni­ca.

“ESOP pro­gram uklju­ču­je i sus­tav na­gra­đi­va­nja na na­čin da će sva­kom rad­ni­ku ko­ji je ste­kao di­oni­ce druš­tva is­klju­či­vo pu­tem tog pro­gra­ma u ok­vi­ru pr­vog kru­ga upi­sa i upla­te di­oni­ca i za­dr­ži sve ta­ko ste­če­ne di­oni­ce druš­tvo do­di­je­li­ti do­dat­ne di­oni­ce. Ta­ko će se rad­ni­ci­ma na sva­kih de­set ste­če­nih di­oni­ca u ok­vi­ru po­ve­ća­nja te­mo­ti­va­ci­je melj­nog ka­pi­ta­la druš­tva do­di­je­li­ti po jed­na do­dat­na di­oni­ca po is­te­ku dru­ge go­di­ne dr­ža­nja kup­lje­nih di­oni­ca, dok će po is­te­ku tre­će go­di­ne do­di­je­li­ti po do­dat­ne dvi­je di­oni­ce na sva­kih de­set ste­če­nih. Dak­le, po is­te­ku tre­će go­di­ne dr­ža­nja kup­lje­nih di­oni­ca rad­ni­ci će ukup­no do­bi­ti po tri di­oni­ce na sva­kih de­set ste­če­nih di­oni­ca”, re­če­no nam je u Po­drav­ki.

Do­du­še, ni­su sve pri­če o rad­nič­kom di­oni­čar­stvu do­bro za­vr­ši­le. Ne­ke su tvrt­ke, kao Elek­tro­pro­met, ima­le us­pje­šan ESOP, da bi na­kon pre­da­tor­skih na­sr­ta­ja pro­pa­le. U RVRu se u ESOP uklju­či­lo čak 327 rad­ni­ka, ko­ji su pre­kas­no shva­ti­li da je pro­jekt rad­nič­kog di­oni­čar­stva is­ko­ri­šten ka­ko bi se njih op­ljač­ka­lo, a tvrt­ku upro­pas­ti­lo.

U tvrt­ki RIZ oda­ši­lja­či rad­ni­ci bi že­lje­li ESOP, ali im dr­ža­va ne da. Do­sa­daš­nji šef DUUDIja Mla­den Pej­no­vić ni­je bio sklon toj ide­ji, a ni na­kon nje­go­va od­la­ska si­tu­aci­ja se ni­je pro­mi­je­ni­la. “Pos­tu­pak ko­jim bi se omo­gu­ći­la pro­da­ja di­oni­ca i pos­lov­nih udje­la u tr­go­vač­kim druš­tvi­ma u dr­žav­nom vlas­niš­tvu pu­tem rad­nič­kog di­oni­čar­stva u ovom je tre­nut­ku za­us­tav­ljen te ni­je do­ne­se­na po­treb­na i od­go­va­ra­ju­ća ured­ba s ob­zi­rom na to da je po­kre­nu­ta ocje­na us­tav­nos­ti čl. 47 Za­ko­na o uprav­lja­nju i ras­po­la­ga­nju imo­vi­nom u vlas­niš­tvu RH”, reč­no nam je u DUUDIju.

Na­ime, DUUDI je te­me­ljem tog član­ka iz­ra­dio na­crt Ured­be o na­či­nu pro­da­je di­oni­ca i pos­lov­nih udje­la u tr­go­vač­kim druš­tvi­ma pu­tem rad­nič­kog di­oni­čar­stva, da bi u lis­to­pa­du 2014. Sin­di­kat me­ta­la­ca Hr­vat­ske In­dus­trij­ski sin­di­kat na Us­tav­nom su­du po­kre­nuo pos­tu­pak ocje­ne us­tav­nos­ti tog član­ka, što je za­us­ta­vi­lo pos­tu­pak do­no­še­nja Ured­be. “Sto­ga tre­nu­tač­no ne­ma prav­ne os­no­ve za pro­ved­bu rad­nič­kog di­oni­čar­stva”, ka­žu u DUUDIju.

RAD­NIK PO­DRAV­KE NA SVA­KIH DE­SET KUP­LJE­NIH DI­ONI­CA NA­KON DVI­JE GO­DI­NE DO­BI­JE PO JED­NU DI­ONI­CU BO­NU­SA, A NA­KON TRI GO­DI­NE DO­BI­JA JOŠ DVI­JE DO­DAT­NE DI­ONI­CE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.