Oživ­lja­va­ju gos­po­dar­ske zo­ne i po­ljo­pri­vre­du na oto­ci­ma

Po­du­zet­na Dal­ma­ci­ja Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja do­sad je su­bven­ci­oni­ra­la 1550 kre­di­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,7 mPo­du­zet­na Dal­ma­ci­ja Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja do­sad je su­bven­ci­oni­ra­la 1550 kre­di­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,7 m

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BI­ČAK

Po­du­zet­na Dal­ma­ci­ja Žu­pa­ni­ja su­bven­ci­oni­ra­la 1550 kre­di­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,7 mi­li­jar­di ku­na

Na po­dru­čju žu­pa­ni­je su la­ni os­no­va­ne 2474 no­ve tvrt­ke, ali ih je i uga­še­no 1682. Is­to­dob­no je u pos­tup­ku ste­ča­ja bi­lo 248 su­bje­ka­ta, a u pred­ste­ča­noj na­god­bi 655

US­plit­sko–dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji tre­nu­tač­no pos­lu­ju 34.992 tvrt­ke, po­ka­zu­ju po­da­ci kon­zul­tant­ske ku­će Bis­no­de. Ka­ko objaš­nja­va Bra­ni­mir Ko­va­čić, vi­ši fi­nan­cij­ski ana­li­ti­čar Bis­no­dea, ti­je­kom proš­le go­di­ne u toj su žu­pa­ni­ji os­no­va­na 2474 pos­lov­na su­bjek­ta, a is­to­dob­no su uga­še­na 1682. Ukup­no je u pret­hod­noj go­di­ni 3096 tvrt­ki i obr­ta uš­lo u blo­ka­du, a iz nje je iz­aš­lo njih 2853. Tre­nu­tač­no je 2895 po­du­ze­ća u blo­ka­di. U Split­sko–dal­ma­tin­skoj žu­pa­ni­ji u pos­tup­ku ste­ča­ja na­la­zi se 248 su­bje­ka­ta, me­đu ko­ji­ma je kod njih 39 ste­čaj­ni pos­tu­pak po­kre­nut ti­je­kom 2015. go­di­ne.

U fa­zi pred­ste­ča­ja tre­nu­tač­no je 655 tvrt­ki. Me­đu po­rez­nim duž­ni­ci­ma na­la­zi se 336 tvrt­ki, a 523 su na lis­ti ne­is­pla­ti­te­lja pla­ća.

Rast iz­vo­za i inves­ti­ci­ja

Me­đu svim pos­lov­nim su­bjek­ti­ma u ovoj žu­pa­ni­ji ukup­no ih je 15.182 ili 43,4 pos­to pre­da­lo go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će u jav­ni re­gis­tar za 2014. go­di­nu. Oni su u 2014. go­di­ni ku­mu­la­tiv­no os­tva­ri­li 39,3 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, a ku­mu­la­tiv­na ne­to do­bit iz­no­si­la je 583 mi­li­ju­na ku­na.

Ta po­du­ze­ća ukup­no su u 2014. go­di­ni za­poš­lja­va­la 70.835 oso­ba, što pred­stav­lja pro­sjek od 4,7 za­pos­le­ni­ka po po­du­ze­ću. Nji­hov iz­voz je iz­no­sio 5,37 mi­li­jar­di ku­na, dok su ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća inves­ti­ra­la ukup­no 1,55 mi­li­jar­di ku­na ti­je­kom 2014. go­di­ne. U us­po­red­bi s ukup­nim re­zul­ta­ti­ma na na­ci­onal­noj ra­zi­ni, Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja ima­la je 10,9 pos­to udje­la me­đu po­du­ze­ći­ma ko­ja su pre­da­la go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će.

U os­tva­re­nim pri­ho­di­ma na ra­zi­ni ci­je­log gos­po­dar­stva, split­sko– dal­ma­tin­ska po­du­ze­ća su­dje­lo­va­la su sa 6,3 pos­to udje­la, dok je udio u ne­to do­bi­ti iz­no­sio 7,6 pos­to. Ana­li­zi­ra­na po­du­ze­ća, pu­tem Bis­no­de­ova ma­kro­eko­nom­skog ala- ta Smart Vi­si­ona, su­dje­lo­va­la su s 5,1 pos­to u ukup­nom hr­vat­skom iz­vo­zu, dok su nji­ho­ve inves­ti­ci­je či­ni­le 4,4 pos­to svih inves­ti­ci­ja na na­ci­onal­noj ra­zi­ni.

Ukup­no 8,3 pos­to svih za­pos­le­nih u hr­vat­skom re­al­nom sek­to­ru od­no­si­lo se na za­pos­le­ni­ke iz po­du­ze­ća ko­ja su smje­šte­na na po­dru­čju Split­sko–dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je. Us­po­red­ba re­zul­ta­ta iz 2014. go­di­ne sa oni­ma iz 2013. po­ka­za­la je da su po­du­ze­ća iz ove žu­pa­ni­je ko­ja pre­da­ju fi­nan­cij­sko iz­vješ­će za­poš­lja­va­la 2,4 pos­to oso­ba ma­nje. Is­to­dob­no su os­tva­ri­li 0,6 pos­to pri­ho­da vi­še, dok je ku­mu­la­tiv­na ne­to do­bit bi­la ve­ća za 118,7 pos­to. Iz­voz je ta­ko­đer os­tva­rio ve­lik rast: bio je ve­ći 16,1 pos­to. S dru­ge stra­ne, inves­ti­ci­je su se dras­tič­no sma­nji­le, 25,5 pos­to u od­no­su na 2013. go­di­nu.

Ru­ral­ni ra­zvoj

Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja ula­že znat­na sred­stva u ra­zvoj ma­log i sred­njeg po­du­zet­niš­tva, a dva glav­na ala­ta za to su im pro­gram su­bven­ci­oni­ra­nja kre­di­ta te da­va­nje pot­po­ra, objaš­nja­va An­đel­ko Ka­ta­vić, pro­čel­nik Uprav­nog odje­la za gos­po­dar­stvo, EU fon­do­ve i po­ljo­pri­vre­du Split­sko­dal­ma­tin­ske žu­pa­ni­je.

Žu­pa­ni­ja je u do­sad su­bven­ci­oni­ra­la 1550 kre­di­ta ukup­ne vri­jed­nos­ti 1,7 mi­li­jar­di ku­na. Sa­mo u 2015. pu­tem pro­gra­ma “Kre­di­tom do

us­pje­ha” pod­ne­se­no je 46 zah­tje­va za kre­di­te vri­jed­nih 150 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o kre­di­ti­ma či­ja se ka­ma­ta kre­će od 0,6 do 2,6 pos­to, što je vi­šes­tru­ko ma­nje od ko­mer­ci­jal­nih kre­di­ta pos­lov­nih ba­na­ka.

Žu­pa­ni­ja je po­du­zet­ni­ci­ma na svo­jem po­dru­čju po­di­je­li­la i 193 potpore ukup­ne vri­jed­nos­ti 2,9 mi­li­ju­na ku­na. “Pri­ori­tet ima­ju pro­jek­ti žen­skog po­du­zet­niš­tva i ino­va­tiv­ni pro­jek­ti mla­dih po­du­zet­ni­ka. U sva­kom slu­ča­ju je uvjet da tvrt­ka ko­ja pri­ma pot­po­ru mo­ra ima­ti ba­rem jed­nog za­pos­le­nog“, na­vo­di Ka­ta­vić.

Na po­dru­čju žu­pa­ni­je pos­to­ji 35 po­du­zet­nič­kih zo­na, ve­ći­na ih je sa­mo pro­jekt, dok ih je otvo­re­no 13, a stvar­no rad­ni njih 10. Naj­z­na­čaj­ni­ja je sva­ka­ko ona u Du­go­po­lju.

U ovoj žu­pa­ni­ji su­fi­nan­ci­ra­ju i pot­por­ne ins­ti­tu­ci­je po­put po­du­zet­nič­kih cen­ta­ra, LAG-ova i FLAG-ova i os­ta­lih, a la­ni je u tu svr­hu utro­še­no 1,32 mi­li­ju­na ku­na za 48 pro­je­ka­ta. Ka­ta­vić je po­seb­no po­no­san na potpore ko­je Žu­pa­ni­ja daŽUPANIJA je znans­tve­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma za po­du­zet­nič­ke pro­jek­te te je la­ni 10 pro­je­ka­ta do­bi­lo 1,4 mi­li­ju­na ku­na, što omo­gu­ći­lo da se 37 znans­tve­ni­ka za­pos­li ili pak os­ta­ne na fa­kul­te­tu i Hr­vat­skoj, umjes­to da ode u ino­zem­s­tvo. Re­gi­onal­na je samouprava od­go­vor­na i za ve­ći­nu ces­ta na svo­jem pros­to­ru, a po­se­bi­ce onih naj­ni­žeg ran­ga. Ta­ko je Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja fi­nan­ci­ra­la ob­no­vu 500 ki­lo­me­ta­ra ma­ka­dam­skih pu­to­va, uglav­nom na oto­ci­ma, što je do­ve­lo do ra­zvo­ja gos­po­dar­stva.

Su­bven­ci­je sadnica

Na­ime, tak­vi su pu­to­vi re­dom pos­ta­li bi­cik­lis­tič­ke sta­ze, uz ko­je je nik­nuo niz OPG-ova ko­ji tu­ris­ti­ma nu­de do­ma­ću hra­nu i su­ve­ni­re.

Žu­pa­ni­ja je us­pješ­na i u priv­la­če­nju nov­ca iz EU fon­do­va te je do­sad po­vu­če­no ukup­no 345 mi­li­ju­na ku­na u pro­jek­ti­ma u ko­ji­ma je Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja su­dje­lo­va­la s vi­še ili ma­nje udje­la. Ka­ko na nje­zi­nu po­dru­čju pos­to­je veliki ka­pa­ci­te­ti za ru­ral­ni ra­zvoj, po­se­bi­ce po­ljo­pri­vre­de i ri­bar­stva, Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja ula­že znat­ne na­po­re u taj sek­tor. Ta­ko je Žu­pa­ni­ja do­sad sufinacirala 3,35 mi­li­ju­na du­go­traj­nih sadnica, uglav­nom za traj­ne na­sa­de vi­no­ve lo­ze i mas­li­na, ali i voćki te lje­ko­vi­tog bi­lja.

Do­sad je po­di­je­lje­no vi­še od 600 po­ljo­pri­vred­nih kre­di­ta u ukup­nom iz­no­su od 65 mi­li­ju­na ku­na. Go­diš­nje se po­di­je­li 300-ti­njak pot­po­ra za kon­ku­rent­nost i kva­li­te­tu po­ljo­pri­vred­ne pro­izvod­nje, ri­bar­stva, is­tra­ži­va­nja i ra­zvo­ja u po­ljo­pri­vre­di, kao i za edu­ka­ci­je, saj­mo­ve, rad udru­ga te osi­gra­nje po­ljo­pri­vred­ni­ka.

JE SUFINACIRALA NA­BAV­KU 3,35 MI­LI­JU­NA SADNICA ZA TRAJ­NE

NA­SA­DE, I TO UGLAV­NOM VI­NO­VE LO­ZE I MAS­LI­NA, ALI I VOĆKI TE LJE­KO­VI­TOG BI­LJA

M. CIKOTIĆ/PIXSELL

An­đel­ko Ka­ta­vić, Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja

FOTOLIA

Iz­voz tvrt­ki iz Spli­ta i žu­pa­ni­je bio je vri­je­dan 5,37 mi­li­jar­di ku­na

IVO ČAGALJ/

Split­sko­dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja pu­no ula­že u gos­po­dar­ske zo­ne i ru­ral­ni ra­zvoj

PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.