Zbog dvos­tru­ko vi­še nov­ca iz EU po­deb­lja­li plan za 2 ml­rd. kn

Kr­pa­nje du­go­va U pla­nu je 17,6 mi­li­jar­di ku­na obvez­ni­ca, pr­ve če­ti­ri idu­ći tje­dan

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­red manj­ka sa­mog pro­ra­ču­na, 1,2 mi­li­jar­de ku­na mi­nu­sa pre­dvi­đe­no je iz­van­pro­ra­čun­ske fon­do­ve, a po­la mi­li­jar­de manj­ka za lo­kal­nu dr­ža­vu. Kad se pro­ra­čun­skom de­fi­ci­tu do­da­ju po­tre­be re­fi­nan­ci­ra­nja du­go­va ko­je se za 2016. pro­cje­nju­ju na vi­še od 19 ml­rd. ku­na, dr­ža­va će za fi­nan­ci­ra­nje tre­ba­ti osi­gu­ra­ti oko 26 mi­li­jar­di. Naj­ve­ćim di­je­lom i ove će go­di­ne taj no­vac osi­gu­ra­ti iz­da­va­njem obvez­ni­ca.

Ra­ču­nom fi­nan­ci­ra­nja pre­dvi­đa se ta­ko ri­je­ši­ti 17,6 mi­li­jar­di ku­na, s tim da se 10 mi­li­jar­di na­mje­ra­va na­mak­nu­ti na do­ma­ćem tr­ži­štu. Pr­va run­da, kroz pro­ši­re­nje 11go­diš­njeg iz­da­nja s kra­ja 2015. za če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na, sli­je­di već idu­ći tje­dan. Do­dat­nih 7,8 mi­li­jar­di ku­na osi­gu­rat će se kre­di­ti­ma. Ka­da bi se mo­gli oče­ki­va­ti pr­vi ve­ći utr­š­ci od ukup­no pla­ni­ra­nih 1,6 mi­li­jar­di ku­na od pro­da­je di­oni­ce i udje­la u dr­žav­nim tvrt­ka­ma, tek će se vi­dje­ti. Ko­li­ko god pri­va­ti­za­cij­ski pri­ho­di ne utje­ču na ra­zi­nu ukup­no­ga de­fi­ci­ta i fi­skal­ne pri­la­god­be pre­ma mje­ri­li­ma EK, to je zna­čaj­no ras­te­re­će­nje od pri­ti­sa­ka na za­du- Biv­ša Vla­da pri­bliž­no je to­li­ki iz­nos la­ni u pro­ra­čun na­mak­nu­la kroz dru­gu run­du jed­no­krat­nog tran­sfe­ra di­je­la mi­ro­vin­ske štednje za­po- sle­nih s be­ne­fi­ci­ra­nim sta­žem. Tak­va pri­ho­da ove go­di­ne ne­ma, zbog če­ga se 2016. oče­ku­je i pad pri­ho­da od (mi­ro­vin­skih) do­pri­no­sa za 3,5 pos­to, na 22,1 mi­li­jar­du ku­na. No, ukup­no će pri­hod­na stra­na bi­ti ne­što ja­ča ne­go la­ni. Pla­ni­ra­na je na 115 mi­li­jar­di ili 5,1 mi­li­jar­du ku­an vi­še ne­go 2015. “Ono što naj­vi­ži­va­nje.

še utje­če na rast ukup­nih pri­ho­da su po­mo­ći, u ko­ji­ma su naj­ve­ćim di­je­lom struk­tu­ri­ra­ne po­mo­ći iz Eu­rop­ske uni­je”, is­ti­če mi­nis­tar Ma­rić. Upra­vo na op­ti­miz­mu ve­za­nom uz pov­la­če­nje nov­ca iz europ­skih fon­do­va stav­ka po­mo­ći pla­ni­ra­na je na čak 9,7 mi­li­jar­di ku­na, što je u od­no­su na lanj­skih 5 god­to­vo dvos­tru­ko vi­še. Va­žan os­lo­nac za pla­ni­ra­ni rast pri­ho­da sva­ka­ko su i iz­daš­ni­ji po­rez­ni pri­ho­di sli­je­dom oče­ki­va­nog 2pos­tot­nog gos­po­dar­skog ras­ta. Od po­re­za se oče­ku­je oko 1,2 pos­to ili 900 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go la­ni, či­me bi tre­ba­li do­seg­nu­ti 68,9 mi­li­jar­di. U naj­ve­ćoj mje­ri to se po­ve­ća­nje os­la­nja na ve­će pri­ho­de od naj­iz­daš­ni­jeg po­re­za, PDV-a, za ko­je se oprez­no pro­ji­ci­ran po­rast od dva pos­to ili 860 ku­na, na 44,4 mi­li­jar­de.

Is­to­dob­no, dok je plan ra­sho­da ko­ji utje­ču tj. stva­ra­ju de­fi­cit (iz tzv. op­ćih iz­vo­ra) za­dr­žan u lanj­skim ok­vi­ri­ma, ukup­ni ra­sho­di (s oni­ma ko­ji se financiraju vlas­ti­tim iz­vo­ri­ma ili nov­cem EU) po­ve­ća­ni su za 3,8 ml­rd. ku­na. Dak­le, u od­no­su na Smjer­ni­ce upra­vo je zbog ami­ci­oz­ni­jeg pov­la­če­nja EU nov­ca i vlas­ti­tih iz­vo­ra za po dvi­je mi­li­jar­de po­ve­ćan i plan pri­ho­da i ra­sho­da. U po­gle­du ključ­nih ka­te­go­ri­ja ra­sho­da već je ra­ni­je od­lu­če­no da ne­će bi­ti re­za­nja mi­ro­vi­na i pla­ća. Kao glav­na po­druč­dru­ge ja ukup­no 2,5 ml­rd. ku­na ušte­da su već ra­ni­je naj­av­lje­ne ra­ci­ona­li­za­ci­je na stav­ka­ma su­bven­ci­ja, ma­te­ri­jal­nih tro­ško­va, so­ci­jal­nih nak­na­da te os­ta­lih stav­ki kod ko­jih se fi­nan­ci­ra­nje u ve­ćoj mje­ri ka­ni pre­us­mje­ri­ti na fi­nan­ci­ra­nje sred­stvi­ma EU. Kao broj­ni ana­li­ti­ča­ri is­ti­ču da će pra­vu re­fo­mr­sku ori­jen­ta­ci­ju Vla­da po­ka­za­ti tek sre­di­nom go­di­ne, sa Smjer­ni­ca­ma za raz­dob­lje 2017.2019., i pre­mi­jer Ore­ško­vić je gle­de pro­ra­ču­na i re­for­mi re­kao “ovo je sa­mo po­če­tak” te da sli­je­de i re­for­me s ci­ljem po­ve­ća­nja efi­kas­nos­ti”. Ma­rić je pak kao ohra­bre­nje is­tak­nuo da se ove go­di­ne oče­ku­je rast za­pos­le­nos­ti ve­ći od je­dan pos­to.

VEĆ JE RA­NI­JE OD­LU­ČE­NO DA NE­ĆE BI­TI RE­ZA­NJA MI­RO­VI­NA I PLA­ĆA

PA­TRIK MACEK/ PIXSELL

Sjed­ni­ca Vla­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.