Ma­je­tić: Pro­mje­ne ne smi­ju bi­ti de­ma­go­ške

HUP I HGK o pro­ra­ču­nu Po­hva­li­li ma­nji de­fi­cit i za­uz­da­va­nje du­ga, sum­nji­ča­vi oko EU fon­do­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Re­agi­ra­ju­ći na Vla­din pro­ra­čun za 2016. u Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca (HUP) i Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri (HGK) na­po­mi­nju da je pri­mar­ni fo­kus bi­lo sma­nje­nje de­fi­ci­ta i za­uz­da­va­nje jav­nog du­ga, dok kao naj­ve­ći po­ten­ci­jal­ni pro­blem pro­ka­zu­ju pro­je­ci­ra­ni rast BDPa. “Pro­mje­ne mo­ra­ju bi­ti du­bo­ke i su­štin­ske, a ne po­vr­šin­ske i ni­ka­ko ne de­ma­go­ške”, upo­zo­rio je glav­ni di­rek­tor HUPa Da­vor Ma­je­tić ko­ji tvr­di da ne­ma pra­vih pro­mje­na struk­tu­re pro­ra­čun­skih ra­sho­da i ušte­de bez pro­ved­be re­for­mi i oz­bilj­nih pro­mje­na u na­či­nu ra­da svih pro­ra­čun­skih ko­ris­ni­ka. U HGK sma­tra­ju da su de­fi­cit u ok­vi­ru ma­as­tric­h­t­skih kri­te­ri­ja i za­us­tav­lja­nje ras­ta udje­la jav­nog du­ga u BDPu do­bar smjer ko­ji tre­ba sli­je­di­ti ubr­za­nje re­for­mi: “Pla­ni­ra­ne ušte­de vi­di­mo tek kao po­čet­nu toč­ku dalj­njih re­for­m­skih po­te­za ko­ji će omo­gu­ći­ti učin­ko­vi­ti­je i jef­ti­ni­je funk­ci­oni­ra­nje dr­ža­ve i što pri­je otvo­ri­ti mo­guć­nost da se ko­rek­ci­ja­ma na pri­hod­noj stra­ni pro­ra­ču­na ras­te­re­ti po­du­zet­niš­tvo i po­ve­ća­ju ras­po­lo­ži­va sred­stva sta­nov­niš­tva te da se na ra­shod­noj stra­ni osi­gu­ra po­mak u struk­tu­ri ra­sho­da ko­ji će sti­mu­la­tiv­ni­je dje­lo­va­ti na za­poš­lja­va­nje, inves­ti­ra­nje i rast gos­po­dar­ske ak­tiv­nos­ti”.

No u Ko­mo­ri upo­zo­ra­va­ju da snaž­no os­la­nja­nje na sred­stva EU fon­do­va či­ni pro­ra­čun ovis­nim o us­pješ­nos­ti iz­grad­nje ap­sorp­cij­skog ka­pa­ci­te­ta i učin­ko­vi­tos­ti nji­ho­va ko­ri­šte­nja. “U to­me do­sad ni­smo ima­li za­do­vo­lja­va­ju­će re­zul­ta­te”, na­po­mi­nju.

PE­TAR GLEBOV/ PIXSELL

Da­vor Ma­je­tić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.