PO­ŠTA RA­NI­JE OTKUPILA

Ja­vi­lo im se 13 ima­te­lja 100 MIL. KN OBVEZ­NI­CA ////

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska po­šta iz­vi­jes­ti­la je da je u pri­je­vre­me­nom ot­ku­pu di­je­la nje­zi­nih obvez­ni­ca ot­kup­ljen ci­je­li pla­ni­ra­ni iz­nos od 100 mi­li­ju­na ku­na po čis­toj ci­je­ni od 105,5 pos­to, od­nos­no po ukup­noj ci­je­ni od 107,2 pos­to. Iz Po­šte po­jaš­nja­va­ju da se na jav­ni po­ziv ja­vi­lo 13 ima­te­lja obvez­ni­ca, od če­ga 4 ban­ke, 7 inves­ti­cij­skih fon­do­va i 2 mi­ro­vin­ska fon­da, s ukup­nim in­te­re­som od 161,28 mi­li­ju­na ku­na. Na ovaj ko­rak Po­šta se od­lu­či­la ka­ko bi snizila ra­zi­nu za­du­že­nos­ti i ka­ko bi ima­la ve­ći po­ten­ci­jal za pla­ni­ra­ne inves­ti­ci­je, pri­je sve­ga u no­vu sor­tir­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.