‘NE TRA­ŽI­MO NO­VAC NE­GO REVIZIJU KVO­TA KO­JE JE DO­DI­JE­LIO VR­DO­LJAK’

BIOMASA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICABABIĆ

Za­uze­li se za pro­mo­ci­ju pe­le­ta u jav­noj na­ba­vi i ko­ri­šte­nje bi­oma­se u ve­li­kim ter­mo­ener­get­skim pos­tro­je­nji­ma HEP-a

Vod­stva Hr­vat­skog drv­nog klas­te­ra i Cro­bi­oma, udru­ge pro­izvo­đa­ča pe­le­ta, s ti­mom su­rad­ni­ka po­moć­ni­ka mi­nis­tra To­mis­la­va Pa­ne­ni­ća raz­go­va­ra­li su o na­go­mi­la­nim pro­ble­mi­ma ko­ji taj seg­ment drv­ne in­dus­tri­je spu­ta­va­ju u br­žem ra­zvo­ju uz pos­ti­za­nje ve­će kon­ku­rent­nos­ti.

Pro­gu­ra­ti pe­le­te

Pred­sjed­nik Cro­bi­oma Ra­oul Cve­čić Bo­le ka­že ka­ko su za­do­volj­ni os­tva­re­nim kons­truk­tiv­nim di­ja­lo­gom, Pa­ne­ni­ćev tim pri­hva­tio je pri­jed­lo­ge ne sa­mo o iz­mje­na­ma (pod)za­kon­skih, aka­ta već i još ne­ke pro­jek­te.

“Za re­ali­za­ci­ju pred­lo­že­nih mje­ra ni­je po­treb­no an­ga­ži­ra­ti no­va fi­nan­cij­ska sred­stva, ne­go sa­mo pro­ves­ti ko­rek­ci­ju za­ko­na o ob­nov­lji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je te pri­pa­da­ju­ćih pra­vil­ni­ka. Pred­lo­ži­li smo i reviziju ko­ge­ne­ra­cij­skih kvo­ta ko­je su pro­izaš­le iz ra­da proš­le Vla­de. Ne tra­ži­mo ni­kak­va do­dat­na sred­stva, tra­ži­mo sa­mo pre­ras­po­dje­le uz ak­ti­van stav o pro­mo­ci­ji i jav­noj na­ba­vi. No­vim ak­ti­ma Vla­de mo­že se pro­pi­sa­ti upo­ra­ba dr­va i drv­nih pro­izvo­da, us­kla­đe­na s ne­dav­no usvo­je­nim EU pa­ke­tom kruž­ne eko­no­mi­je”, is­ti­če Cve­čić Bo­le.

Raz­go­va­ra­li su i o pro­mo­ci­ji upo­ra­be pe­le­ta u jav­noj na­ba­vi, ko­ri­šte­nju bi­oma­se u ve­li­kim ter­mo­ener­get­skim pos­tro­je­nji­ma HEPa, sve s ci­ljem nji­ho­ve što ve­će upo­ra­be na do­ma­ćem tr­ži­štu, bu­du­ći da se taj ener­gent 90 pos­to iz­vo­zi i ti­me po­bolj­ša­va ener­get­ske bi­lan­ce ze­ma­lja uvoz­ni­ca. Za­do­volj­ni su, is­ti­če Cve­čić Bo­le, i naj­a­vom Mi­nis­tar­stva o pro­mje­ni re­gu­la­ti­ve u jav­noj na­ba­vi. Cro- bi­om i drv­ni klaster pred­la­žu po­ten­ci­ra­nje mo­de­la eko­nom­ski naj­po­volj­ni­je po­nu­de te da Vla­da pro­pi­še oba­vez­nu upo­ra­bu eko­lo­ških, pri­rod­nih, ener­get­ski učin­ko­vi­tih i ni­sko­ug­ljič­nih ma­te­ri­ja­la i pro­izvo­da u opre­ma­nju jav­nih obje­ka­ta, što će vi­še uklju­či­ti tvrt­ke iz do­ma­će pre­ra­đi­vač­ke in­dus­tri­je u pos­lo­vi­ma jav­ne na­ba­ve.

Pa­met­na spe­ci­ja­li­za­ci­ja

Pos­tig­nut je i do­go­vor o žur­ni­joj pro­ved­bi Stra­te­gi­je pa­met­ne spe­ci­ja­li­za­ci­je i apli­ci­ra­nja tvrt­ki u po­dru­čju bi­oteh­no­lo­gi­ja, kao i mje­re za ja­ča­nje me­đu­na­rod­ne kon­ku­rent­nos­ti.

Cilj je drv­ne in­dus­tri­je, is­ti­če Cve­čić Bo­le, ut­vr­đi­va­nje i una­pre­đi­va­nje po­zi­ci­ja na stra­nim tr­ži­šti­ma, osi­gu­ra­nje ak­tiv­ne potpore iz­vo­zu, u ko­jem drv­na in­dus­tri­ja da­nas su­dje­lu­je sa vi­še od 10 pos­to.

Po­dr­ža­na je i ini­ci­ja­ti­va, do­da­je, o po­kre­ta­nju pro­jek­ta bren­di­ra­nja sla­von­skog hras­ta, kao i po­bolj­ša­nja pro­to­ka drv­nih pro­izvo­da u uvo­zu i iz­vo­zu.

Ra­oul Cve­čić Bo­le, Cro­bi­om, udru­ga pro­izvo­đa­ča pe­le­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.