Kli­man: Se­zo­na ni­je ugro­že­na

Ma­nje nov­ca za tu­ri­zam Mi­nis­tar uvje­ra­va da će re­zu una­toč re­zul­ta­ti bi­ti re­kord­ni

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - An­ton Kli­man mi­nis­tar tu­riz­ma

Či­nje­ni­ca da Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma u na­cr­tu ovo­go­diš­njeg pro­ra­ču­na fi­nan­ci­ra­nje sma­nje­no s lanj­skih 202, na 171 mi­li­jun ku­na ne­će ugro­zi­ti se­zo­nu. Uvje­ra­va u to re­sor­ni mi­nis­tar An­ton Kli­man ko­ji tvr­di da bi pre­ma ak­tu­al­nim prog­no­za­ma ova tu­ris­tič­ka se­zo­na proš­lu re­kord­nu mo­gla nad­ma­ši­ti za pet do šest pos­to.

“Pro­ra­čun je ta­kav ka­kav jest, mi kao Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma mo­ra­mo sno­si­ti sud­bi­nu ci­je­le dr­ža­ve”, ko­men­ti­rao je mi­nis­tar tu­riz­ma na­po­mi­nju­ći pri­tom ka­ko pro­ra­čun- ski rez za njegov re­sor ne do­vo­di u pi­ta­nje ak­tiv­nos­ti Mi­nis­tar­stva ko­jem je na če­lu.

“Ono što je sre­za­no ni­je nam ugro­zi­lo ak­tiv­nost, a ni Hr­vat­skoj tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci. Si­gur­no će­mo do­bro odra­di­ti iz­a­zo­ve pred na­ma i po­bolj­ša­ti po­zi­ci­ju na tr­ži­štu”, uvje­ren je.

Kli­man ne stra­hu­je ni da bi tu­ris­tič­ke re­zul­ta­te mo­glo ugro­zi­ti even­tu­al­no skre­ta­nje iz­bje­glič­ke ru­te pre­ma Dal­ma­ci­ji. Ve­li da je ta te­za ne­re­al­na.

“Ta bo­ja­zan ni­je oprav­da­na i ne­će do­ći do te ru­te zbog pu­no raz­lo­ga, a ja znam da će­mo kroz Mi­nis­tar­stvo unu­tar- njih pos­lo­va zna­ti do­bro za­šti­ti­ti in­te­re­se hr­vat­ske dr­ža­ve i in­te­re­se tu­riz­ma”, za­klju­čio je.

Upi­tan nas­tav­lja­ju li se poticaji proš­le vla­de za iz­grad­nju ba­ze­na u pri­vat­nom smje­šta­ju, ka­zao je da će se si­gur­no nas­ta­vi­ti s tom pot­po­rom, jer se ra­di o do­broj mje­ri ko­ja po­bolj­ša­va kon­ku­rent­nost pri­vat­nih iz­najm­lji­va­ča.

“Do­sad je u tom pro­gra­mu inves­ti­ra­no 19 mi­li­ju­na ku­na, ri­ječ je o ot­pri­li­ke oko 450 ba­ze­na, a pro­gram ide da­lje i ove go­di­ne”, naj­a­vio je ju­čer mi­nis­tar tu­riz­ma An­ton Kli­man.

PRO­RA­ČUN JE TA­KAV KA­KAV JEST

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.