Club Adri­atic i vjerovnici 11. trav­nja o na­god­bi

Če­ka se ro­či­šte Na za­gre­bač­ki Tr­go­vač­ki sud ovih je da­na pre­dan pred­ste­čaj­ni plan, otva­ra se put pre­uzi­ma­nju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Tvrt­ka ko­ja ras­po­la­že kom­plek­som biv­ših voj­nih ne­kret­ni­na Club Adri­atic, ina­če je­di­ni pred­ste­čaj­ni duž­nik iz tu­ris­tič­kog por­t­fe­lja dr­ža­ve bez sud­ske po­t­vr­de za dav­no iz­gla­san plan res­truk­tu­ri­ra­nja na Fi­ni, ovih je da­na ipak pre­da­la pri­jed­log pred­ste­čaj­ne na­god­be na Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu. Ri­ječ je o po­te­zu ko­ji vo­di u prav­cu ko­nač­nog ras­ple­ta, a za­ka­za­no je ro­či­šte za 11. tra­vanj. Ti­me u fo­kus do­la­zi oče­ki­va­no pre­uzi­ma­nje, uz uvjet da vjerovnici, ka­ko na Fi­ni, ta­ko i na su­du po­dr­že na­god­bu. Do­go­vo­re­ni inves­ti­tor je Prosperus Invest, ko­ji u ime is­to­ime­nog fon­da gos­po­dar­ske su­rad­nje ko­jim uprav­lja, ima obve­zu ula­ga­nja. Pla­ni­ra­ne inves­ti­ci­je uklju­ču­ju ob­no­vu pos­to­je­ćih smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta u tu­ris­tič­kom na­se­lju Baško po­lje, od­nos­no po­di­za­nje ka­te­go­ri­je za 300 so­ba te ure­đe­nje kam­pa.

Po­ten­ci­jal pos­to­ji, doz­na­je se, i za iz­grad­nju no­vih tu­ris­tič­kih obje­ka­ta, no to je tek mo­gu­ća slje­de­ća fa­za, i u pr­vom re­du ovi­sit će o pros­tor­no-plan­skoj do­ku­men­ta­ci­ji. Iako je na spo­rost ovog pos­tup­ka uglav­nom utje­ca­lo ne­što du­že rje­ša­va­nje žal­bi če­ti­ri vje­rov­ni­ka, ipak ni či­nje­ni­ca da su ko­nač­no ri­je­še­ne, i to od­bi­je­ne su od­lu­kom dru­gos­tu­panj­skog ti- je­la Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, ni­je ubr­za­la dalj­nji pos­tu­pak. Za­što je Club Adri­atic pro­pus­tio ne­ko­li­ko mje­se­ci, tre­nut­no je ne­poz­na­ni­ca, oso­bi­to jer je tvrt­ka od Fi­ne po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju za sud­sko skla­pa­nje na- god­be pre­uze­la po­čet­kom lis­to­pa­da proš­le go­di­ne. No, du­go če­ka­nje na inves­ti­to­ra u ovom slu­ča­ju, po­red šte­te zbog pro­lo­gi­ra­nja ula­ga­nja u objek­te, ko­ji su mo­gli bi­ti una­pri­je­đe­ni za pred­sto­je­ću se­zo­nu, po­ka­za­lo je i svo­ju do­bru stra­nu, i to kroz test Pros­per­so­vih pre­uze­tih obve­za u HTP Kor­ču­li i HTPu Ore­bić gdje je po is­tom prin­ci­pu vlas­nič­ki ušao. U HTP Kor­ču­li la­ni su ula­ga­nja iz­no­si­la 50ak mi­li­ju­na ku­na u ho­te­le i apart­ma­ne, pa je po­la ka­pa­ci­te­ta ob­nov­lje­no i dig­nu­to na če­ti­ri zvjez­di­ce, dok je inves­ti­ci­ja u iz­no­su od 20 mi­li­ju­na ku­na u ti­je­ku u HTPu Ore­bić.

PLA­NI­RA­NE INVES­TI­CI­JE PROSPERUS

INVES­TA UKLJU­ČU­JU OB­NO­VU POS­TO­JE­ĆIH SMJE­ŠTAJ­NIH KA­PA­CI­TE­TA U TU­RIS­TIČ­KOM NA­SE­LJU BAŠKO PO­LJE - PO­DI­ZA­NJE KA­PA­CI­TE­TA ZA 300 SO­BA

IVO ČAGALJ/PIXSELL

Ho­tel Alem u Ba­škom Po­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.