AirBer­lin s 92.000 sje­da­la za Hr­vat­sku

Znat­no po­ve­ća­va­ju broj le­to­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uz još ne­ke zem­lje za­pad­nog Me­di­te­ra­na, Hr­vat­ska će s pro­cje­na­ma po­ras­ta od pet pos­to s nje­mač­kog tr­ži­šta bi­ti me­đu ri­jet­kim do­bit­ni­ci­ma ove tu­ris­tič­ke se­zo­ne kad su po­sri­je­di Ni­jem­ci, ba­rem ako je su­di­ti pre­ma sa­daš­njem sta­nju bu­kin­ga i glo­bal­noj po­li­tič­ko­si­gur­nos­noj si­tu­aci­ji. Or­ga­ni­za­to­ri pu­to­va­nja na saj­mu ITB Berlin u pa­ni­ci su jer s nje­mač­kog tr­ži­šta bi­lje­že dra­ma­ti­čan pad bu­kin­ga za još la­ni ključ­no tr­ži­šte Tur­ske, kao i nas­ta­vak pa­da iz Tu­ni­sa i Egip­ta.

Kad je Hr­vat­ska po­sri­je­di, u vi­so­koj se­zo­ni se ne mo­že oče­ki­va­ti snaž­ni­ji rast zbog ne­dos­tat­ka ka­pa­ci­te­ta, no zbog po­ja­ča­ne po­traž­nje ovog lje­ta mo­ći će se os­tva­ri­ti vi­še ci­je­ne ne­go la­ni, oče­ku­ju ho­te­li­je­ri.

Za Hr­vat­sku se u ovoj go­di­ni naj­av­lju­je po­rast bro­ja le­to­va, kod ne­kih pri­je­voz­ni­ka i zna­ča­jan, a za­la­zi i u raz­dob­lje iz­van se­zo­ne. AirBer­lin pred­stav­lja naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje: u ovoj će go­di­ni broj sje­da­la po­ve­ća­ti za vi­še od de­set pu­ta.

Ka­ko nam ot­kri­va di­rek­tor HTZa Ra­to­mir Ivi­čić, ko­ji se sas­tao s pred­stav­ni­ci­ma kom­pa­ni­je, za raz­li­ku od 2015., kad je AirBer­lin pre­ma Hr­vat­skoj imao šest ti­su­ća sje­da­la, u ovoj go­di­ni naj­av­lju­ju le­to­ve s čak 92 ti­su­će sje­da­la, po če­ti­ri no­ve li­ni­je uvo­de se za Du­brov­nik i Split, i to od kra­ja svib­nja do sre­di­ne lis­to­pa­da, te po dvi­je za Za­dar, Ri­je­ku i Pu­lu, od lip­nja do ruj­na. Ve­ći­na le­to­va bit će iz Nje­mač­ke i ne­što iz Be­ča.

PD

Po če­ti­ri no­ve li­ni­je uvo­de za Du­brov­nik i Split po dvi­je za Za­dar, Ri­je­ku i Pu­lu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.