Pe­zo za­peo u ka­drov­skom si­tu mi­nis­tra Ro­mi­ća

Če­ka se ime­no­va­nje Rav­na­te­lju Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di na­kon is­te­ka man­da­ta mi­nis­tar ni­je po­nu­dio no­vi, do pro­na­la­ska na­s­ljed­ni­ka mi­je­nja ga Ivan Ma­ca­nić

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

An­te Pe­zo, rav­na­telj Agen­ci­je za pla­ća­nja u po­ljo­pri­vre­di, ru­ral­nom ra­zvo­ju i ri­bar­stvu ni­je pro­šao ka­drov­sko “si­to” no­vog mi­nis­tra po­ljo­pri­vre­de Da­vo­ra Ro­mi­ća. Pe­zu je na tu po­zi­ci­ju u svom man­da­tu do­veo biv­ši mi­nis­tar Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na na­kon što je pret­hod­no mak­nuo Ani­cu Lu­ce­vić, ko­ju je pra­tio glas da je oso­ba od po­vje­re­nja ne­ka­daš­njeg mi­nis­tra Pe­tra Čo­ban­ko­vi­ća. Či­nje­ni­ca da je PeAn­te zi 9. ožuj­ka is­te­kao man­dat iš- la je sva­ka­ko na ru­ku mi­nis­tru Ro­mi­ću. On je u če­t­vr­tak na mjes­to rav­na­te­lja pri­vre­me­no pos­ta­vio do­sa­daš­njeg za­mje­ni­ka rav­na­te­lja Iva­na Ma­ca­ni­ća, ko­ji će tu duž­nost ob­na­ša­ti do ime­no­va­nja no­vog rav­na­te­lja Agen­ci­je.

Udru­ge po­ljo­pri­vred­ni­ka pro­zi­va­le su ti­je­kom mi­nu­lih go­di­na Pe­zu ne sa­mo za nek­va­li­tet­no uprav­lja­nje Agen­ci­jom već i za na­no­še­nje šte­te Dr­žav­nom pro­ra­ču­nu. Naj­da­lje je u kri­ti­ka­ma otiš­la Udru- ga OPGa Ži­vot, ona je u ve­lja­či 2014. di­gla kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv Pe­ze, ali i ta­daš­njeg mi­nis­tra Ja­ko­vi­ne. Po ocje­ni Udru­ge Ži­vot Ja­ko­vi­na i Pe­zo na­vod­no su ima­li dva kri­me­na zbog ko­jih je kaz­ne­na pri­ja­va i pre­da­na Ure­du za suz­bi­ja­nje ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­li­te­ta. Je­dan je ne­pro­ved­ba za­ko­nom ure­đe­ne mo­du­la­ci­je, či­me su po miš­lje­nju Udru­ge pro­ra­čun RH za­ki­nu­li za 70 mi­li­ju­na ku­na, a dru­gi je ne­pro­por­ci­onal­na is­pla­ta pot- po­ra za 2012. su­prot­no va­že­ćem za­ko­nu.

Po­ljo­pri­vred­ni­ci oče­ku­ju da će no­vi rav­na­telj Agen­ci­ju ko­ja go­diš­nje uprav­lja s oko 4 mi­li­jar­de ku­na or­ga­ni­zi­ra­ti u kva­li­te­tan ser­vis u re­ali­za­ci­ji obve­za ko­je ima pre­ma ko­ris­ni­ci­ma pot­po­ra. U ku­lo­ari­ma se pak šu­ška ka­ko bi rav­na­telj mo­gao bi­ti HDZo­vac Zdrav­ko Tu­šek, biv­ši po­moć­nik za fi­nan­cij­sko uprav­lja­nje i kon­tro­lu ko­je­mu je Pe­zo svo­je­dob­no dao iz­van­red­ni ot­kaz.

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

Pe­zo, av­na­telj APPRRR-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.