HAC uzi­ma 250 mi­li­ju­na eura zaj­ma od EBRD-a

Pre­ta­ka­nje Nov­cem će se na­mi­ri­ti dio obve­za

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Mi­nis­tar po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Oleg But­ko­vić iz­ja­vio je u če­t­vr­tak ka­ko će s kre­di­tom EBRDa za HAC u ukup­nom iz­no­su od 250 mi­li­ju­na eura stvo­ri­ti pros­tor za snaž­no res­truk­tu­ri­ra­nje i na­mi­ri­ti dio od 580 mi­li­ju­na eura ovo­go­diš­njih kre­dit­nih obve­za te tvrt­ke. Vla­da je do­ni­je­la od­lu­ku o po­kre­ta­nju pre­go­vo­ra ka­ko bi se od EBRDa do­bio za­jam, od če­ga bi 200 mi­li­ju­na eura bi­lo is­ko­ri­šte­no za dos­pje­le ovo­go­diš­nje kre­dit­ne obve­ze, a 50 mi­li­ju­na eura za res­truk­tu­ri­ra­nje HACa. Kre­dit bi bio na rok od 15 go­di­na, uklju­ču­ju­ći dvi­je go­di­ne po­če­ka na ot­pla­tu glav­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.