Re­za­nje bu­dže­ta za IT glav­ni trend

Pa­ra­doks Uoči di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je pa­da­ju ula­ga­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Re­gi­onal­ni di­rek­to­ri IT-a kao pri­ori­tet svo­jih or­ga­ni­za­ci­ja u 2016. go­di­ni na­ve­li su tran­sfor­ma­ci­ju, a u Hr­vat­skoj sma­nji­va­nje bu­dže­ta za in­for­ma­ti­ku

Di­rek­to­ri in­for­ma­ti­ka ve­li­kih jav­nih i pri­vat­nih tvrt­ki kao glav­ni trend u ovoj go­di­ni oče­ku­ju re­za­nje iz­da­ta­ka za in­for­ma­ti­ku, a naj­ma­nje po­zor­nos­ti, tvr­de, pri­dat će se ra­zvo­ju rje­še­nja ko­ji­ma bi se priv­la­či­li no­vi kup­ci, obja­vio je u če­t­vr­tak u Za­gre­bu naj­ve­ći hr­vat­ski sis­tem­ski in­te­gra­tor Com­bis ko­jeg vo­di Ivan Ga­brić. Pred­sta­viv­ši re­zul­ta­te pr­vog is­tra­ži­va­nja o oče­ki­va­nji­ma do­ma­ćih di­rek­to­ra in­for­ma­ti­ke za 2016. go­di­nu na svo­joj kon­fe­ren­ci­ji Com­bis Tec­h­no­logy Dayju, tvrt­ka je na­ve­la da 42 pos­to di­rek­to­ra sma­tra da će fo­kus nji­ho­vih or­ga­ni­za­ci­ja bi­ti upra­vo na re­za­nju bu­dže­ta za in­for­ma­ti­ku.

Ivan Ju­ras, ana­li­ti­čar IDC Adri­atic­sa ka­že da raz­log tak­vom sta­nju le­ži u po­li­ti­ci. Dr­ža­va je, na­ime, s vi­še od 40 pos­to udje­la naj­ve­ći po­je­di­nač­ni ku­pac ITa roba i us­lu­ga na hr­vat­skom tr­ži­štu.

“Vla­da se dos­ta du­go kons­ti­tu­itra, ne­ma ve­li­kih jav­nih pro­je­ka­ta, čak vla­da ne­vje­ri­ca da mo­že­mo po­vu­ći sred­stva iz EU fon­do­va, a IT po­troš­nja la­ni, i to una­toč ras­tu, još ni­je do­seg­nu­la ra­zi­nu iz 2008. go­di­ne, od­nos­no onu pri­je kri­ze”, po­jaš­nja­va Ju­ras.

Do­da­je da je to sli­ka sta­nja u jav­nom sek­to­ru gdje su oče­ki­va­nja od re­za­nja bu­dže­ta za IT pra­vi­lo. Me­đu­tim, upo­zo­ra­va da je sta­nje u pri­vat­nom sek­to­ru dru­ga­či­je, od­nos­no da su pri­vat­ne tvrt­ke svjes­ne da će da bi pro­ve­le di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju mo­ra­ti i ula­ga­ti.

“Za­to re­za­nje bu­dže­ta za IT ne­će­te vi­dje­ti u pri­vat­nom sek­to­ru”, ka­že Ju­ras.

Na­vo­di da je IDC slič­nu an­ke­tu pro­veo me­đu 350 di­rek­to­ra in­for­ma­ti­ke jav­nih i pri­vat­nih ve­li­kih or­ga­ni­za­ci­ja iz sred­nje i is­toč­ne Eu­ro­pe te da su re­zul­ta­ti dru­ga­či­ji. Di­rek­to­ri­ma ITa iz re­gi­je glav­ni je pri­ori­tet u 2016. go­di­ni di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja (38 pos­to). Njih 36 pos­to kao pri­ori­tet svo­jih or­ga­ni­za­ci­ja na­vo­di ja­ču ve­zu iz­me­đu ITa i pos­lo­va­nja, a na tre­ćem mjes­tu is­ti­če big data pro­jek­te (34 pos­to), od­nos­no efi­kas­ni­je ko­ri­šte­nje po­da­ta­ka s ko­ji­ma ras­po­la­že or­ga­ni­za­ci­ja.

“Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da će di­rek­to­ri ITa u re­gi­ji ove go­di­ne unu­tar svo­jih odje­la naj­vi­še bi­ti fo­ku­si­ra­ni na stva­ra­nje flek­si­bil­ni­jeg okru­že­nja, po­ve­ća­nje važ­nos­ti ITa u vo­đe­nju biz­ni­sa i po­rav­na­va­nju IT i pos­lov­ne in­fras­truk­tu­re”, ka­že Ju­ras.

Ključ­ni tren­do­vi u ITu u 2016. go­di­ni u re­gi­ji su mo­bil­nost, big data i si­gur­nost. To kao ključ­ne tren­do­vi vi­di vi­še od 40 pos­to di­rek­to­ra u re­gi­ji. Zna­tan fo­kus u ovoj go­di­ni sta­vit će i na pri­vat­ni clo­ud, in­ter­net stva­ri, ver­ti­kal­ni clo­ud, M2M in­te­gra­ci­ju, jav­ni clo­ud, uprav­lja­nje imo­vi­nom i kor­po­ra­tiv­ne druš­tve­ne mre­že.

“Is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da je pri­vat­ni clo­ud pos­tao nuž­nost, dok jav­ni u pos­lov­nom okru­že­nju to još ni­je”, ka­že Ju­ras.

Na­vo­di da svi ti re­zul­ta­ti uka­zu­ju da se IT još ni­je na­met­nuo kao stra­te­ški ge­ne­ra­tor ras­ta pos­lo­va­nja.

RE­ZA­NJE BU­DŽE­TA

ZA IT NI­JE SLU­ČAJ U PRI­VAT­NIM OR­GA­NI­ZA­CI­JA­MA VEĆ JE OBI­LJEŽ­JE JAV­NOG SEK­TO­RA

MARKO PR­PIĆ/PIXSELL

Ivan Ga­brić, pred­sjed­nik Upra­ve Com­bi­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.