Šved­ski Assa Abloy spo­jio tvrt­ke u RH

Ja­ča­nje bren­da In­te­gra­ci­jom se re­ali­zi­ra glo­bal­na stra­te­gi­ja gru­pa­ci­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Gru­pa­ci­ja Assa Abloy, glo­bal­ni li­der u pro­izvod­nji opre­me za vra­ta, spo­ji­la je svo­je dvi­je tvrt­ke u Hr­vat­skoj, Me­ta­lind Bjelovar i Assa Abloy Hr­vat­ska iz Ri­je­ke. Me­ta­lind je os­no­van 1996. i tr­žiš­ni je li­der u RH u pro­izvod­nji pro­tu­po­žar­nih vra­ta i stak­la, a pro­izvo­de i pro­tu­pro­val­na, dim­no­ne­pro­pus­na i ne­pro­boj­na vra­ta, u iz­voz pla­si­ra­ju tre­ći­nu pro­izvod­nje. U vlas­niš­tvu kor­po­ra­ci­je Assa Abloy su od 2011. Spa­ja­nje tvrt­ki pro­vo­di se u sklo­pu glo­bal­ne stra­te­gi­je ja­ča­nja bren­da Assa Abloy. Gru­pa­ci­ja je nas­ta­la spa­ja­njem šved­ske tvrt­ke Assa i fin­skog Abloya. Sje­di­šte je u Stoc­k­hol­mu, pos­lu­ju u 70 ze­ma­lja svi­je­ta. Go­diš­nji pri­ho­di ve­ći su od 7,3 mi­li­jar­de eura i za­poš­lja­va­ju oko 47.000 rad­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.