Cr­na Go­ra ne­će za­us­ta­vi­ti be­to­ni­za­ci­ju svo­je oba­le

Pla­no­vi

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Gra­đe­vin­sko po­dru­čje uz oba­lu sma­nju­je se ipak na 9 sa 15,5%, dok je na du­bro­vač­kom pri­mor­ju sa­mo 4%

UCr­noj Go­ri tra­je jav­na ras­pra­va o vla­di­nom pri­jed­lo­gu pros­tor­nog pla­na za obal­no do 2030. go­di­ne. I dok vlast ka­že ka­ko će pri­jed­log uves­ti red u grad­nju na pri­mor­ju, nev­la­di­ne or­ga­ni­za­ci­je tra­že nje­go­vo pov­la­če­nje i rje­še­nje pos­to­je­ćeg, ka­ko ka­žu, ur­ba­nis­tič­kog ka­osa.

Či­nje­ni­ca je da val grad­nje po­ve­zan s tu­riz­mom, ko­ji je zap­ljus­nuo cr­no­gor­sku oba­lu po­s­ljed­nje de­set­lje­će ne po­sus­ta­je. Đukanovićeva vla­da sa­da pred­la­že no­vos­ti za šest pri­mor­skih op­ći­na.

“Pr­vi put u plan­skom do­ku­men­tu ko­ji se ba­vi obal­nim po­dru­čje ucr­ta­na je li­ni­ja raz­dva­ja­nja, to je li­ni­ja od 100 me­ta­ra do ko­je ni­je do­pu­šte­no gra­di­ti objek­te u uskom mor­skom po­ja­su. Us­to, plan odre­đu­je da u ši­rem obal­nom po­ja­su od 1000 me­ta­ra u od­no­su na li­ni­ju oba­le ni­je do­pu­šte­na no­va sta­no­grad­nja, već is­klju­či­vo ona u sklo­pu tu­ris­tič­ke ili gos­po­dar­ske dje­lat­nos­ti“, rek­la je Dra­ga­na Če­nić, iz Mi­nis­tar­stva odr­ži­vog ra­zvo­ja i tu­riz­ma Cr­ne Go­re za Ra­dio Slo­bod­na Eu­ro­pa. Pre­ma vla­di­nom na­cr­tu, sma­nju- je se gra­đe­vin­sko po­dru­čje uz oba­lu za 6,5 pos­to, od­nos­no na de­vet pos­to, a u pos­tot­ku pla­ni­ra se ma­nje zem­lji­šta za pri­vat­ne objek­te i vi­še mjes­ta za ho­te­le.

Vla­da je uvje­re­na ka­ko će no­vi pros­tor­ni plan osi­gu­ra­ti inves­ti­ci­je i omo­gu­ći­ti otva­ra­nje čak 18.000 no­vih rad­nih mjes­ta u tu­riz­mu do 2030. go­di­ne.

Gre­ške bez is­prav­ke

Za cr­no­gor­ske eko­lo­ške udru­ge te broj­ke ne ot­kri­va­ju stvar­ni plan vla­de, te tra­že pov­la­če­nje na­cr­ta, jer ka­ko tvr­de, šte­ti eko­lo­ški za­šti­će­nim po­dru­čji­ma po­put Ul­cinj­ske so­la­ne i Bu­lja­ri­ce.

Ta­ko­đer, tra­že mo­ra­to­rij na grad­nju na oba­li dok se ne ri­je­ši pro­blem pos­to­je­ćih ne­le­gal­nih obje­ka­ta i be­to­ni­za­ci­ja cr­no­gor­ske oba­le. “Dok one­mo­gu­ća­va gra­đe­nje stam­be­nih po­vr­ši­na uz mo­re, jed­na­ko omo­gu­ća­va da se ta­mo gra­de još ve­ći ho­tel­ski kom­pleks i ne za­bra­nju­je, što je po na­ma ap­surd­no, oni­ma ko­ji su već do­bi­li do­zvo­le da nas­ta­ve tak­vu grad­nju, iako je to pro­tu­rječ­no ono­me što plan nu­di kao no­vost“, re­kao je Alek­san­dar Pe­ro­vić iz udru­ge Ozon.

Za­štit­ni­ci oko­li­ša tvr­de da broj­ka od sa­daš­njih 15,5 pos­to gra­đe­vin­skog zem­lji­šta na oba­li naj­bo­lje go­vo­ri o na­vod­noj bri­zi dr­ža­ve. “To je do­is­ta ka­tas­tro­fa­lan po­da­tak jer ako us­po­re­di­te sa su­sed­nim zem­lja­ma, npr. Hr­vat­skom, u Du­bro­vač­ko­ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji je če­ti­ri pos­to, dak­le če­ti­ri pu­ta ma­nje“, na­vo­di Na­ta­ša Ko­va­če­vić iz udru­ge Gre­en Ho­me.

No, iz cr­no­gor­ske vla­de tvr­de ka­ko se pos­to­je­će po­gre­ške u pros­to­ru te­ško mo­gu is­pra­vi­ti, ali je cilj da se one ne po­no­ve.

“Sa­na­ci­ja se mo­že od­no­si­ti je­di­no na ko­mu­nal­no in­fas­truk­tur­no opre­ma­nje i iz­grad­nju u pr­voj li­ni­ji do mo­ra, gdje iza tih obje­ka­ta ne mo­že­te vi­dje­ti ni sun­ce ni mo­re. Ovaj plan će pot­pu­no za­bra­ni­ti tak­vu grad­nju“, rek­la je Sve­tla­na Jo­va­no­vić iz Re­pu­blič­kog za­vo­da za ur­ba­nis­tič­ko pla­ni­ra­nje. Ipak, po­s­ljed­nju ri­ječ o na­cr­tu pros­tor­nog pla­na za oba­lu imat će cr­no­gor­ski par­la­ment, a eko­lo­ške or­ga­ni­za­ci­je naj­av­lju­ju pri­kup­lja­nje 6000 pot­pi­sa gra­đa­na i pre­da­ju pe­ti­ci­je za za­us­tav­lja­nje no­ve grad­nje na oba­li.

Struč­nja­ci is­ti­ču da je pro­ces nes­ta­ja­nja pla­ža u Cr­noj Go­ri ubr­zao po­s­ljed­njih go­di­na zbog ljud­ske po­hle­pe i nez­na­nja. Ta­ko je, na pri­mjer, i go­lim okom vid­lji­vo su­ža­va­nje pre­kras­ne pješ­ča­ne pla­že na Adi Bo­ja­ni, kod Ul­ci­nja, či­ja ši­ri­na na po­je­di­nim mjes­ti­ma vi­še ne pre­la­zi de­set me­ta­ra, a

ĐUKANOVIĆEVA VLA­DA JE UVJE­RE­NA DA ĆE NO­VI PROS­TOR­NI PLAN OSI­GU­RA­TI INVES­TI­CI­JE I OMO­GU­ĆI­TI OTVA­RA­NJE ČAK 18.000 RAD­NIH MJES­TA U TU­RIZ­MU DO 2030.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.