Še­će­ra­na iz Žab­lja ra­di za Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća

Ugo­vo­re­na sje­tva Šaj­ka­ška, še­će­ra­na u vlas­niš­tvu Hel­le­nic Su­ga­ra, la­ni ni­je pre­ra­đi­va­la re­pu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Tvor­ni­ca še­će­ra Šaj­ka­ška iz Žab­lja u Bač­koj ove se­zo­ne pre­ra­đi­vat će še­ćer­nu re­pu na­kon što je ugo­vo­re­na sje­tva s kom­pa­ni­jom Agrar u vlas­niš­tvu Pe­tra Ma­ti­je­vi­ća, jed­nog od naj­ve­ćih sr­p­skih po­du­zet­ni­ka. Agrar je du­go­go­diš­nji stra­te­ški part­ner šećerane, a ugo­vo­rio je sje­tvu še­ćer­ne re­pe na ukup­no 5000 hek­ta­ra. Di­rek­tor Agra­ra Zo­ran Ma­ti­je­vić iz­ja­vio je da će 3500 hek­ta­ra bi­ti po­si­ja­no na ora­ni­ca­ma za­dru­ga u Voj­vo­di­ni, dok je 1500 hek­ta­ra Agrar ugo­vo­rio s ko­ope­ran­ti­ma. “Za­do­volj­ni smo ka­ko Hel­le­nic ra­di, i po na­šoj ocje­ni, naj­bo­lji su od svih še­će­ra­na”, re­kao je Zo­ran Ma­ti­je­vić.

Tvor­ni­ca u Žab­lju ni­je proš­le go­di­ne pre­ra­đi­va­la re­pu zbog pre­ma­lo ugo­vo­re­nih po­vr­ši­na te je re­pa ot­pre­ma­na u še­će­ra­nu u Cr­ven­ki, ko­ja je, kao i ona u Žab­lju, u vlas­niš­tvu grč­ke kom­pa­ni­je Hel­le­nic Su­gar. Glas­no­go­vor­nik Hel­le­ni­ca Hris­tos Alek­so­pu­los re­kao je da je ugo­va­ra­nje s po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma pri kra­ju, te da se oče­ku­je da bu­de ugo­vo­re­no 15.000 hek­ta­ra. “Bli­zu smo da is­pu­ni­mo plan sje­tve za ovu se­zo­nu. La­ni smo ima­li ugo­vo­re­no 10.000 hek­ta­ra, ali ove go­di­ne ra­ta­ri da­ju pred­nost re­pi u od­no­su na dru­ge po­ljo­pri­vred­ne kul­tu­re. Grč­ka kom­pa­ni­ja će i ove go­di­ne osi­gu­ra­ti da Sr­bi­ja bu­de iz­voz­nik še­će­ra na stra­na tr­ži­šta i da po­ljo­pri­vred­ni­ci ima­ju si­gur­nu za­ra­du”, ka­že Alek­so­pu­los.

PD

Po­sao za še­će­ra­nu u Bač­koj

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.