PA­LI PRI­HO­DI, DO­BIT VE­ĆA

TELEKOMU SLO­VE­NI­JE

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Te­le­kom Slo­ve­ni­je proš­le go­di­ne imao je 729,5 mi­li­ju­na eura čis­tih pri­ho­da, što je pad od 4 pos­to u od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, ali je čis­ta do­bit po­ve­ća­na na 68,1 mi­li­jun eura, što je vi­še od pla­ni­ra­nog, obja­vio je ju­čer slo­ven­ski na­ci­onal­ni te­le­ope­ra­ter. I os­tva­re­na bru­to do­bit (EBITDA) je iz­nad pla­ni­ra­ne ra­zi­ne i iz­no­si 200,8 mi­li­ju­na eura. Te­le­kom Slo­ve­ni­je je 2015. go­di­ne broj svo­jih ko­ris­ni­ka mo­bil­ne te­le­fo­ni­je po­ve­ćao za tri pos­to, ta­ko­đer, broj pret­plat­ni­ka za te­le­vi­zij­ske pri­ključ­ke po­ve­ćan je za 6 pos­to, a broj ko­ris­ni­ka pri­ključ­ka na in­ter­net ši­ro­kog po­ja­sa za 4 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.