PRO­DA­JU 6 POS­TO

ALKALOID PO­VE­ĆAO

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­ma kon­so­li­di­ra­nom iz­vje­šta­ju o do­bi­ti, ma­ke­don­ska far­me­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja Alkaloid po­zi­tiv­no je pos­lo­va­la 2015. go­di­ne. Ukup­na kon­so­li­di­ra­na pro­da­ja za raz­dob­lje si­je­čanj – pro­si­nac 2015. pre­ma ne­re­vi­di­ra­nom kon­so­li­di­ra­nom iz­vje­šta­ju o do­bi­ti iz­no­si 127,5 mi­li­ju­na eura, što je 6% vi­še u od­no­su na is­to raz­dob­lje pret­hod­ne go­di­ne. K to­me, za 10% je po­ve­ćan i kon­so­li­di­ra­ni iz­voz. Do­bit pri­je ka­ma­ta, po­re­za i amor­ti­za­ci­je (EBITDA) po­ras­la je za 2% i iz­no­si 18,7 mi­li­ju­na eura, pri če­mu kon­so­li­di­ra­na ne­to do­bit iz­no­si 10,8 mi­li­ju­na eura, što pak pred­stav­lja po­ve­ća­nje od 8%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.