Mag­na ula­že 7 mil. ‡ u sr­p­sku auto­in­dus­tri­ju

Su­rad­nja Ka­nad­ska kom­pa­ni­ja ko­ja pro­izvo­di pre­s­vla­ke za vo­zi­la poz­na­tih bren­do­va pro­ši­ru­je tvornicu u Odža­ci­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ka­nad­ska kom­pa­ni­ja Mag­na Se­ating, ko­ja je pri­sut­na u Sr­bi­ji od 2013., pla­ni­ra no­ve inves­ti­ci­je i raz­ma­tra mo­guć­nost da pro­izvod­nju pre­se­li iz dru­gih di­je­lo­va Eu­ro­pe u Sr­bi­ju. Mag­na ta­ko­đe pla­ni­ra po­ve­ća­nje pos­to­je­ćih ka­pa­ci­te­ta i pro­ši­re­nje mre­že do­bav­lja­ča u Sr­bi­ji. “Sr­p­ske kom­pa­ni­je mo­gu bi­ti po­uz­da­ni do­bav­lja­či Mag­na Se­atin­gu, ko­ji ra­di za vo­de­će svjet­ske bren­do­ve, me­đu ko­ji­ma su BMV, Opel, Mer­ce­des i Ja­gu­ar”, re­kao je Marko Ča­dež, pred­sjed­nik PKS-a. Go­diš­nje svo­jim pro­izve­di­ma Mag­na opre­mi oko če­ti­ri mi­li­ju­na vo­zi­la.

“Sas­ta­nak pred­stav­ni­ka kom­pa­ni­je Mag­na Se­ating i sr­p­skih tvrt­ki iz auto­in­dus­tri­je po­če­tak je raz­go­vo­ra o do­vo­đe­nju dru­gih pro­gra­ma u Sr­bi­ju, kao i o mo­guć­nos­ti­ma una­pri­je­đe­nja pos­to­je­će su­rad­nje”, objas­nio je Ča­dež.

Di­eter Al­t­ha­us, pot­pred­sjed­nik pred­stav­niš­tva Ma- gne za Eu­ro­pu, re­kao je da ta kom­pa­ni­ja, ko­je pos­lu­je u 18 europ­skih ze­ma­lja, raz­ma­tra mo­guć­nost pro­ši­re­nje su­rad­nje sa sr­p­skim kom­pa­ni­ja­ma i u sklo­pu dru­gih gru­pa te kom­pa­ni­je.

Mag­na ove go­di­ne pla­ni­ra pro­ši­ri­ti pro­izvod­ne ka­pa­ci­te­te u Odža­ci­ma i za­pos­li­ti 500 rad­ni­ka. U ka­nad­skoj kom­pa­ni­ji za­do­volj­ni su pos­lov­nim okruž­jem u Odža­ci­ma gdje u nji­ho­voj tvor­ni­ci ra­di 900 rad­ni­ka na pro­izvod­nji pre­s­vla­ka za auto­mo­bi­le. “Ako br­zo i na vri­je­me do­bi­je­mo po­treb­ne do­zvo­le i ugo­vo­re, pla­ni­ra­mo inves­ti­ra­ti 7 mi­li­ju­na eura”, re­kao je Al­t­ha­us.

On je u raz­go­vo­ru s pred­stav­ni­ci­ma sr­p­skih kom­pa­ni­ja raz­mor­tio po­ten­ci­jal sr­p­ske auto­in­dus­tri­je i broj­ne mo­guć­nos­ti sr­p­skih do­bav­lja­ča, te je uka­zao da je Sr­bi­ja, zbog od­lič­ne po­zi­ci­je u sre­di­štu Eu­ro­pe, po­seb­no za­nim­lji­va i kao mjes­to po­ve­zi­va­nja auto­in­dus­tri­je iz ci­je­le re­gi­je.

PD

Mag­na u Sr­bi­ji za­poš­lja­va 900 rad­ni­ka, a sa­da otva­ra još 500 rad­nih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.