Do­bit RTL-a sko­či­la za pe­ti­nu na 789 mi­li­ju­na eura

Rek­la­me u po­ras­tu Nje­mač­ka me­dij­ska ku­ća na­gla­si­la ka­ko su sva tr­ži­šta te­le­vi­zij­skog ogla­ša­va­nja bi­lje­ži­la rast ili su bi­la sta­bil­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska me­dij­ska ku­ća RTL iz­vi­jes­ti­la je u če­t­vr­tak da je joj je lanj­ska do­bit bla­go po­ras­la za­hva­lju­ju­ći do­brim re­zul­ta­ti­ma na ma­tič­nom nje­mač­kom tr­ži­štu i po­volj­nim va­lut­nim te­ča­je­vi­ma. Do­bit pri­je ka­ma­ta, po­re­za i amor­ti­za­ci­je (EBITA) po­ve­ća­na je dva pos­to, na re­kord­ne 1,2 mi­li­jar­de eura, što u gru­pi pri­pi­su­ju u pr­vom re­du “zna­čaj­no ve­ćem do­pri­no­su” EBITA u nje­mač­kom pos­lo­va­nju. Do­ma­će je tr­ži­šte, uz po­volj­ne va­lut­ne te­ča­je­ve i po­ve­ća­ne pri­ho­de od di­gi­tal­nog pos­lo­va­nja, bi­lo glav­ni os­lo­nac u pri­ho­di­ma, ko­ji su u 2015. po­ras­li 3,8 pos­to, na šest mi­li­jar­di eura.

U RTLu na­po­mi­nju da su pri­ho­di u di­gi­tal­nom pos­lo­va­nju skočili 72,2 pos­to, na 508 mi­li­ju­na eura. Zbog ni­ske po­red­be­ne os­no­vi­ce u go­di­ni ra­ni­je, ka­da je na re­zul­tat utje­cao ot­pis ne­ma­te­ri­jal­ne imo­vi­ne, ne­to do­bit sko­či­la je za 21 pos­to u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je na 789 mi­li­ju­na eura.

U kom­pa­ni­ji kons­ta­ti­ra­ju da je na tr­ži­šte te­le­vi­zij­skog ogla­ša­va­nja utje­ca­lo op­će sta­nje u eu­rop­skom gos­po­dar­stvu. “Sva su eu­rop­ska tr­ži­šta te­le­vi­zij­skog ogla­ša­va­nja na ko­ji­ma je RTL gru­pa pri­sut­na za­bi­lje­ži­la rast ili su na go­diš­njoj ra­zi­ni bi­la sta­bil­na. Slič­no sta­nje oče­ku­je se i u 2016.”, na­vo­di se u pos­lov­nom iz­vješ­ću. Naj­s­naž­ni­je je po­ras­lo tr­ži­šte TVo­gla­ša­va­nja u Špa­njol­skoj, za 6,4 pos­to. Sli­je­di Nje­mač­ka sa sto­pom ras­ta od tri pos­to po pro­cje­ni RTLa i in­dus­tri­je dok je hr­vat­sko tr­ži­šte pre­ma pro­cje­ni is­tog iz­vo­ra po­ras­lo 1,7 pos­to. U RTL Hr­vat­ska ukup­ni su se pri­ho­di u 2015. za­dr­ža­li na ra­zi­ni pret­hod­ne go­di­ne i iz­no­si­li su 35 mi­li­ju­na eura. EBITA je po­ras­la na mi­li­jun eura dok je go­di­nu ra­ni­je za­bi­lje­že­na po­zi­tiv­na nu­la.

FOTOLIA

Hr­vat­sko tr­ži­šte ras­lo je 1,7 pos­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.