IR­SKI RAST EKO­NO­MI­JE

NADMAŠIO IN­DI­JU I KI­NU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Gos­po­dar­stvo Ir­ske ras­lo je proš­le go­di­ne 7,8 pos­to, po­ka­zu­ju služ­be­ni po­da­ci objav­lje­ni u če­t­vr­tak, či­me je ta dr­ža­va pos­ti­gla bo­lji re­zul­tat od In­di­je i Ki­ne, si­no­ni­ma za ras­tu­će dr­ža­ve. K to­me, ir­ski re­zul­tat da­le­ko nad­ma­šu­je pro­sječ­ne sto­pe ras­ta za ra­zvi­je­ne eko­no­mi­je i na­gla­ša­va opo­ra­vak zem­lje od du­bo­ke kri­ze u ko­ju je pa­la iz­me­đu 2008. i 2009. go­di­ne. Pre­ma pre­li­mi­nar­nim po­da­ci­ma ir­skog sta­tis­tič­kog za­vo­da, BDP je u če­t­vr­tom tro­mje­se­čju oja­čao 2,7 pos­to u od­no­su na pret­hod­na tri mje­se­ca. In­dus­trij­ska je pro­izvod­nja la­ni sko­či­la 14,2 pos­to dok je osob­na por­toš­nja ras­la 9,3 pos­to. Ir­sko je gos­po­dar­stvo do­bi­lo na­di­mak “Kel­t­ski ti­gar” zbog snaž­nog ras­ta ti­je­kom 90-ih i 2000-ih go­di­na za­hva­lju­ju­ći stra­nim ula­ga­nji­ma i eks­pan­ziv­nom ban­kov­nom kre­di­to­ra­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.