Nje­mač­ke po­kra­ji­ne ža­le se na bel­gij­ske nuk­le­ar­ke

Strah od ato­ma Ne­ma stu­di­je utje­ca­ja na oko­liš

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Berlin Dvi­je nje­mač­ke sa­vez­ne po­kra­ji­ne pla­ni­ra­ju ulo­ži­ti žal­bu Eu­rop­skoj uni­ji (EU) i Uje­di­nje­nim na­ro­di­ma (UN) na ne­dav­nu od­lu­ku bel­gij­ske vla­de o pro­du­lje­nju ži­vot­nog vi­je­ka 40 go­di­na sta­rih nuk­le­ar­nih re­ak­to­ra za još 10 go­di­na. Ga­še­nje nuk­le­ar­ki bi­lo je pla­ni­ra­no za 2015. go­di­nu. Sa­vez­ne dr­ža­ve Sje­ver­na Raj­naVes­t­fa­li­ja i Fa­lač­ko Po­raj­nje tvr­de da bi se pri­je tak­ve od­lu­ke mo­ra­la pro­ves­ti od­go­va­ra­ju­ća pro­cje­na utje­ca­ja na oko­liš u skla­du s ko­nven­ci­jom Es­poo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.